کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍رم‌ اف‍زار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زار ادوب‍ی‌ ک‍روب‍ات‌
طراح‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍رم‌ اف‍زار ای‌ .ت‍ی‌ .پ‍ی‌
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ورل‌ دراو(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار وردپ‍رف‍ک‍ت‌۵/۱
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ءگ‍را
ن‍رم‌ اف‍زار س‍اف‍ت‌ وی‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار-ت‍ول‍ی‍د
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دی‍ت‍ی‍ل‌ ک‍ردن‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا -ن‍رم‌ اف‍زار
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍رم‌ اف‍زار -ت‍ول‍ی‍د
رل‍ی‍اژ
ن‍رم‌ اف‍زار زرن‍گ‍ار
ش‍رک‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌،م‍ح‍م‍دج‍واد
ره‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آک‍ل‍ن‌، ل‍ورا
س‍اع‍دی‌، م‍ه‍دی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
م‍ی‍رزائ‍ی‌، اب‍اذر
پ‍ارس‍ا،س‍ع‍ی‍د،۱۳۳۵-
س‍ی‍گ‍ل‌، چ‍ارل‍ز
رای‍زدورف‌، ک‍ن‍ت‌
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، ه‍اش‍م‌
ک‍وب‍رن‌، ف‍ا س‍ت‍ر
 
ناشر:
پ‍ارس‌ اف‍زار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
وی‍رای‍ش‍گ‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ص‌
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ق‍ائ‍م‌
آذرخ‍ش‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو- ب‍خ‍ش‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌.م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار ه‍دا (ه‍وش‌ ن‍گ‍ار دان‍ا)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزاری برای مدیران و مهندسین :کنترل پروژه - کیفیت - اندازه گیری کار
تهران قائم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۰۸‬,‭‌ن۴‌ن۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای میکروسافت پراجکت تحت ویندوز ۹۵ و۹۸
تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی متدولوژی RUP برای تولید و توسعه سیستم های نرم افزاری
اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حالات گذرا توسط[ EMTP ای .ام .تی .پی ]
علیپور، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ک۱۶‌ق۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نشر رومیزی در بیست و چهار ساعت ( ۱)
مهاجرانی ، ابراهیم ؛  تهران پارس افزار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭ز۴‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز دلفی ۴ در ۲۱روز
رایزدورف ، کنت ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آفیس [ Microsoft Office 2000 مایکروسافت آفیس ۲۰۰۰] در ده دقیقه
آکلن ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷آ۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع نرم افزاروردپرفکت فارسی نشر ۵/۱Word perfect ver.5.1
ویرایشگر   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭ر۲‌ن۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سه بعدی به کمک کامپیوتر (Computer Aided Design (3D and 2D راهنمای نرم افزارCADKEY
کریمی ،محمدجواد ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۴ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چکیده [UML یو .ام .ال : ]زبان مدل سازی یکپارچه
ساعدی ، مهدی ؛  تهران شرکت توسعه نرم افزار هدا (هوش نگار دانا)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌س۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل وطراحی سیستم ها در مهندسی نرم افزار
پارسا،سعید،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران .مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی (Access 97 اکسس ۹۷) در محیط ویندوز
سیگل ، چارلز ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازدید از امکانات نرم افزاری شرکت های ABB و SIEMENS در زمینه مدیریت امور فنی و بهره برداری نیروگاهها محل ماموریت :کشور آلمان تاریخ ماموریت :۱۲/ مهر/۷۸ (۴اکتبر۹۹ )الی ۲۲/ مهر/۷۸ (۱۴اکتبر۹۹)
رهروانی ، محمد ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اولیه طرح و مطالعات
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش ساختمان ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش ساختمان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی کارل دراو ۹
کوبرن ، فا ستر ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۵۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ Installshield اینستال شیلد ]برای دلفی ۶
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۴۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سازی در دلفی ۶
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Adobe Acrobat 4.0 ادوبی اکروبات ۴]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۲آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه روشها و کارسنجی امور رلیاژ
میرزائی ، اباذر ؛  دانشگاه صنعتی شریف - شرکت توانیر
شماره راهنما: پ‌-۲۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق پدیدآورندگان نرم افزار
شورای عالی انفورماتیک کشور، دبیرخانه ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۴۴۳‬,‭‌ب۴‌ش۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9