کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍رم‌ اف‍زار -ت‍ول‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روژه‌ طراح‍ی‌ و ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍رم‌ اف‍زار ج‍ام‍ع‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ب‍ه‍ب‍ود م‍س‍ت‍م‍ر ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌
دل‍ف‍ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار
اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
دل‍ف‍ی‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
طراح‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ب‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ول‍ت‍اژ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رای‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍گ‍رون‌
ش‍ن‍اخ‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ءگ‍را
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ دوم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍رم‌ اف‍زار-ت‍ول‍ی‍د
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آم‍وزش‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار ق‍درت‍م‍ن‍د ت‍ول‍ی‍د م‍ال‍ت‍ی‌ م‍دی‍ا ( Multimedia Builder ۳س‍ی‌ دی‌)
داس‍ت‍ان‌ گ‍وی‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا :اس‍ت‍ف‍اده‌ از داس‍ت‍ان‌ ه‍ا ب‍رای‌ اش‍ت‍راک‌ دان‍ش‌
اس‍ک‍رام‌( ت‍ول‍ی‍د ن‍رم‌ اف‍زار
ن‍رم‌ اف‍زار -ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
رای‍زدورف‌، ک‍ن‍ت‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ه‍رداد
س‍اع‍دی‌، م‍ه‍دی‌
روب‍ی‍ن‌، ک‍ن‍ت‌ اس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ . دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍رق‌
ج‍ه‍ان‌ رای‍ان‍ه‌
ص‍ف‍ار
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ص‌
س‍ال‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ رازی‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍اوری‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ آراء
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار ه‍دا (ه‍وش‌ ن‍گ‍ار دان‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی متدولوژی RUP برای تولید و توسعه سیستم های نرم افزاری
اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز دلفی ۴ در ۲۱روز
رایزدورف ، کنت ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده [UML یو .ام .ال : ]زبان مدل سازی یکپارچه
ساعدی ، مهدی ؛  تهران شرکت توسعه نرم افزار هدا (هوش نگار دانا)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌س۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سازی در دلفی ۶
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی دلفی ۷[ هفت ]پیشرفته
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۴۷۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی دلفی ۷ مقدماتی
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸‌ف‍لا۴۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کامل نرم افزار قدرتمند تولید مالتی مدیا ( Multimedia Builder ۳سی دی )
جهان رایانه   ،
شماره راهنما: 200 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناختنامه شرکت مشاورین سیستم آراء
مشاورین سیستم آراء ؛  تهران شرکت مشاورین سیستم آراء   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی فاز اجرایی طرح جامع سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق
شرکت انفورماتیک و مطالعات توسعه ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
همه با هم [ Delphi 2005 دلفی ۲۰۰۵]
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۵۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی جلد ۲
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی . دانشکده برق ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی . دانشکده برق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۴۰۷/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته
تهران دبیر خانه تحقیقات برق   ، ۸۶/۱۲/۱۲
شماره راهنما: 315 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته ( کارفرما)
تهران دبیرخانه تحقیقات برق   ، ۸۷/۰۴/۲۵
شماره راهنما: 316 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات دبیر خانه تحقیقات برق
تهران دبیرخانه تحقیقات برق   ، مهر ماه ۱۳۸۷
شماره راهنما: 317 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش - بهمن ۸۹
تهران سالن همایش های بین المللی رازی   ، بهمن ۱۳۸۹
شماره راهنما: 540 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روش کاربردی اسکرام
روبین ، کنت اس ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۵۷ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک