کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍رن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
اس‍ت‍ب‍داد-ای‍ران‌-م‍ن‍ش‍أ
اق‍ت‍ص‍ادب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
رض‍اق‍ل‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
ب‍ای‍لاس‌، ری‍چ‍ارد ای‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصادخرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اقتصاد خرد
بایلاس ، ریچارد ای ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ب۷‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خویشتن شناسی مدیران
الوانی ، مهدی ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۸‬,‭‌ف‍لا۸‌خ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصادبین الملل
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی انگلیسی - فارسی
نوروزی خیابانی ، مهدی ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۶۴‬,‭‌ف۲‌ن۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی نخبه کشی ؛ قائم مقام ،امیرکبیر،مصدق :تحلیل جامعه شناختی برخی از ریشه های تاریخی استبداد وعقب ماندگی درایران
رضاقلی ،علی ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۲‬,‭ر۶‌ج۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک