کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر دوران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دادگ‍اه‌ ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۲۰ - اش‍غ‍ال‌ م‍ت‍ف‍ق‍ی‍ن‌ ،۱۳۲۴-۱۳۲۰
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۸۹- ۱۳۹۳
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دوران‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
در باره سوم شهریور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم
تهران مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۰‬,‭د۴‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلای در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱...
تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ، اصلاحات تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ . قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴‬,‭۵۱۳۵۸//‌ی۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌س۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مالیات بر ارزش افزوده
bتلفن ناشر :66961622-669616۴-1 ۰۹۱۲۱۲۰۷۳۵۰,نمابر ناشر , ;66414478آدرس ناشر :خ انقلاب - خ فخررازی - کوچه بنفشه - پلاک - 2 واحد4 ، تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۷۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ق۱۳۸۹۹ .‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوبه ۱۹/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی
تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک