کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر دی‍دار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دی‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴۳۱۳۷۷‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸/۶/۲۸ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ ، سیاست تجارت الکترونیکی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴/۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک ، قانون تجارت الکترونیکی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ج۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم همراه با قسمتی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ آیین نامه اصلاحی ... قانون صدور چک ، قانون تجارت الکترونیکی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ج۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ همراه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ قانون تجارت الکترونیکی ... قانون جدید صدور چک
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳/۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات و آیین نامه های دیوان محاسبات ، محاسبات عمومی کشور و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک