کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍اددان‍ان‌-س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍اد
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
پ‍اس‍ک‍ال‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ری‍اض‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ق‍رن‌۱۴
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اب‍وت‌، پ‍ام‍لا
ن‍ولان‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
پ‍ورم‍ق‍ی‍م‌، ج‍واد، ۱۳۱۹-
ب‍ه‍ک‍ی‍ش‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ب‍لاگ‌ ، م‍ارک‌
ح‍داد، وادی‌
وت‍ن‌،دی‍وی‍د ای‌
گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌،ک‍ی‍ت‌
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ون‌
ش‍ارون‌، ج‍وئ‍ل‌
ج‍زن‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
آذری‌، غ‍لام‌
ق‍ره‌ ب‍اغ‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
واس‌، دی‌ .ای‌ د
داول‍ی‍ن‍گ‌، ادوارد ت‍ی‌.
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد رشدو توسعه
قره باغیان ، مرتضی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌ق۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز زبان برنامه نویسی پاسکال
آذری ، غلام ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌پ۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای توسعه اقتصادی
گریفین ،کیت ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاددانان بزرگ جهان :شرح حال ،افکار و آثار ۲۲۰ اقتصاددان بزرگ جهان
بلاگ ، مارک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۶‬,‭‌ب۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راه گشایی خلاق درمدیریت
وتن ،دیوید ای ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭و۲ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌س۱۵‌ت۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد توسعه
تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ف‍لا۶۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصاد ریاضی
داولینگ ، ادوارد تی . ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۵‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
جزنی ، نسرین ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ج۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مالیه بین الملل
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌س۲،‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن
بهکیش ، محمدمهدی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ب۹،‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی زنان
ابوت ، پاملا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی
شارون ، جوئل ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ش۲د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جامعه های انسانی
نولان ، پاتریک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ن۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جنبه هایی از توسعه و توسعه نیافتگی
رابینسون ، جون ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ت۹ر۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیمایش در تحقیقات اجتماعی
واس ، دی .ای د ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۲۹‬,‭د۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجارت بین الملل :نظریه ها و سیاستهای بازرگانی
پورمقیم ، جواد، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌پ۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تجارت بین الملل
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌س۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فناوری برای آموزش ، قابلیت ها، پارامترها و چشم اندازها
حداد، وادی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭‌ح۴‌ف۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3