کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
اوراک‍ل‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ان‍رژی‌-- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌-- اص‍طلاح‍ه‍ا وت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍دی‌ ،ح‍م‍ی‍د
ف‍اک‍س‌ س‍اف‍ت‌ ور
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
آن‍درال‌، ب‍رای‍ان‌
آس‍ی‍م‍وف‌، ای‍زاک‌
ب‍اون‍دس‍وادک‍وه‍ی‌، م‍ه‍ران‌
آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر داد گ‍س‍ت‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ویندوز ۹۸ مقدماتی و پیشرفته
آندرال ، برایان ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل :اوراکل
باوندسوادکوهی ، مهران ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام :ویندوز۹۸
آندردال ، برایان ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵،آ۸۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع پیشرفته : ویندوز۹۸
مک فدریز، پل ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵،‌م۶۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دنیای کربن
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران نشر گستر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۳‬,‭آ۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع FOXPRO 2.0 :
فاکس سافت ور ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف۲،ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب وبرق
رشیدی ،حمید ؛  تهران , اهواز نشر داد گستر , شرکت سهامی سازمان آب وبرق خوزستان   ، ۱۳۷۸ , ۱۳۷۸ , ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۳۱‬,‭ر۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک