کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌.ک‍ی‍و.ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ رق‍م‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ .ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
س‍رور اس‌ ک‍ی‍و ال‌
ت‍ب‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار-ت‍ول‍ی‍د
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‌.ک‍ی‍و.ال‌ .س‍رور م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وب‌(ن‍ظام‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ج‍اوا
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
چ‍اپ‍م‍ن‌ ، اس‍ت‍ف‍ن‌ ج‌
Van Den Bout
ری‍زو، ت‍وم‍اس‌
ش‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ش‍اپ‍ور
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍رت‍ی‍س‌
ه‍ی‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ل‍م‍ی‌، ل‍ورا
وی‌ م‍ای‍ر، ری‍چ‍ارد
آک‍ل‍ن‌، ل‍ورا
ک‍م‍ب‍ل‌، ب‍روس‌
وی‍س‍ک‍اس‌، ج‍ان‌
ه‍ول‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
م‍ع‍ت‍م‍دی‌ ، اح‍م‍د
ون‌ دن‌ ب‍ات‌ ،
آی‍ت‍ک‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
پ‍ری‌، گ‍ری‍ک‌
رای‍زدورف‌، ک‍ن‍ت‌
زارع‌ پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار: ن‍ص‌
ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌-ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ال‍ک‌ اش‍ت‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌-ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ : مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اکسس ۹۷ در ۲۱ روز
تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با[ WEB وب ]و آموزش [ HTML اچ تی ام ال ]
شایگانی ، شاپور ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸‬,‭‌ش۲آ۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی اینترنت با ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱روز
آیتکن ، پیتر ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۱۰۵‬,‭و۹آ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی < تکنیک پالس >
معتمدی ، احمد ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مهندسی مدار
هیت ، ویلیام ؛  تهران موسسه علمی -فرهنگی نص   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اکسس ۹۷
ویسکاس ، جان ؛  تهران دانش نگار: نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭‌پ۲و۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ HTML اچ .تی .ام .ال ]دینامیک دریک هفته
کمبل ، بروس ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ک۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز دلفی ۴ در ۲۱روز
رایزدورف ، کنت ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آفیس [ Microsoft Office 2000 مایکروسافت آفیس ۲۰۰۰] در ده دقیقه
آکلن ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷آ۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۳/۰ ویرایش ویندوز
هولزنر، استیون ؛  تهران موسسه علمی ، فرهنگی نص   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۵‬,‭‌ه۹،و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی
چاپمن ، استفن ج ؛  تهران موسسه علمی -فرهنگی نص ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۲‌چ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ SQL اس .کیو.ال ]در ۲۱ روز
تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۶آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی پایگاه داده با ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱ روز
اسمیت ، کرتیس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش [ SQL server 2000 اس ،کیو،ال سرور دو هزار ]در ۲۱ روز
وی مایر، ریچارد ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵و۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جاوا
لمی ، لورا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ل۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱ روز
پری ، گریک ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌پ۴۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ QL Server 2005Sاس کیو ال سرور۲۰۰۵ ] برای حرفه ای ها
ریزو، توماس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 391 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مهندسی مدارهای مجتمع FPGA
ون دن بات ، ؛  تهران موسسه علمی فرهنگی نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۴/۶۵‬,‭و۹آ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمایشگاه مهندسی مدارهای مجتمع FPGA
تهران موسسه علمی فرهنگی نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: 205 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3