کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ دان‍ش‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ در ح‍وزه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا - ال‍گ‍و ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ن‌، ادوارد
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌ ، چ‍ارل‍ز ل‌.
دون‍گ‌، ج‍ائ‍و ی‍ان‍گ‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
س‍ی‍ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیگنالها و سیستم هاintroduction to signals and systems
کامن ، ادوارد ؛  مشهد سینما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲۵‬,‭‌ک۲‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگنال ها، سیستم هاو تبدیل ها(مجلد دوم )
فیلیپس ، چارلز ل . ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲/۹‬,‭‌ف۹‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: 1180 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: 1181 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین در بررسی سیستم های قدرت
دونگ ، جائو یانگ ؛  تهران انتشارات گوتنبرگ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭د۸۶ر۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک