کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ پ‍ذی‍ر -ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ زم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ی‍س‍ی‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌
ک‍و، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌
اوگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
اگ‍ات‍ا ، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
اگ‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
ع‍ل‍وی‌، ام‍ی‍ر
خ‍اک‍ی‌ ص‍دی‍ق‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍لاس‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ک‍و، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌،۱۹۳۰ - م‌
اک‍ات‍ا، ک‍ات‍س‍وه‍ی‍ک‍و
درف‌، ری‍چ‍ارد
م‍رآت‌، س‍ورن‍ا،- ۱۳۵۲
اح‍م‍دی‍ان‌ ، م‍ج‍ی‍د
ه‍اپ‍ل‍ز، ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌ اچ‌
گ‍لاس‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۵ - م‌.
ن‍وروززاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ارش‍ال‌ ، اس‌ .ا
ک‍رم‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
دای‍ره‌، گ‍ن‍دم‍ان‌
ن‍ص‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‍م‍ا، ف‍ری‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر (ک‍رم‍ان‌)
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ن‌ آذر
س‍ای‍ه‌ س‍خ‍ن‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ب‍ادی‌؛ آش‍ی‍ن‍ا
ت‍اب‍ش‌ ب‍رق‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل
اگاتا ، کاتسوهیکو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل خطی کلاسیک و مدرن
هاپلز، کنستانتین اچ ؛  تهران انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ه۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل اتوماتیک
کو، بنجامین ؛  مشهد نشر نیما، فرید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه کنترل
مارشال ، اس .ا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲۳‬,‭‌م۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه قیمت در اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی و مواد
احمدیان ، مجید ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل دیجیتال
اوگاتا، کاتسوهیکو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد سیستم های کنترل خطی به انضمام تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل
کرمی شاهنده ، رضا ؛  تبریز عبادی ؛ آشینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی کنترل
اگاتا، کاتسوهیکو ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل کنترل موجودی تحت شرایط فازی ( مطالعه موردی برای شرکت برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۱)
علوی ، امیر ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌-۱۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کنترل
اکاتا، کاتسوهیکو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل پیشرفته
درف ، ریچارد ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭د۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل کاتسوهیکو اگاتا
کرمی شاهنده ، رضا ؛  تبریز فن آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ک۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی کنترل
اوگاتا، کاتسوهیکو ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل صنعتی
عیسی پور، علی ؛  تهران تابش برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵/۷۵‬,‭‌ع۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل
کو، بنجامین ،۱۹۳۰ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ک۹‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کنترل صنعتی
مرآت ، سورنا،- ۱۳۵۲ ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌م۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بدون زور و اجبار
گلاسر، ویلیام ، ۱۹۲۵ - م . ؛  تهران دایره ، گندمان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌گ۸‌م۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیستم های کنترل صنعتی (کنترل پیوسته )
نوروززاده ، حسین ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر (کرمان )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ن۹۴‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره
خاکی صدیق ، علی ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌خ۲‌ت۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بدون زور و اجبار
گلاسر، ویلیام ؛  تهران سایه سخن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌گ۸‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2