کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
م‍ق‍الات‌
ک‍اداس‍ت‍ره‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍وض‍ع‌ی‍اب‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور
ت‍اک‍ئ‍وم‍ت‍ر
 
پدیدآور:
ی‍وس‍ف‍ی‌، رام‍ی‍ن‌
ش‍ک‍ی‍ب‍ا ، م‍س‍ع‍ود
ن‍وب‍خ‍ت‌، ش‍م‍س‌
ق‍اس‍م‍ی‌ ل‍س‍ک‍وک‍لای‍ه‌، ص‍م‍د
ب‍ه‍م‍ن‍ش‌، س‍ی‍روس‌
دان‍ش‍ور، ع‍ل‍ی‌
ت‍م‍دن‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، م‍ح‍م‍ود
ج‍وزی‌، ن‍ص‍را
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ص‍را ... ج‍وزی‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ال‍ک‌ اش‍ت‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو ، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
دان‍ش‌ ت‍ای‍پ‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تابل جامع تاکئومتری ایران
قاسمی لسکوکلایه ، صمد ؛ 
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۷۹‬,‭‌ق۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
جوزی ، نصرا ؛  تهران نصرا ... جوزی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ج۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
دانشور، علی ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
نوبخت ، شمس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۶۲‬,‭‌ن۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری - شناخت کلی
ذوالفقاری ، محمود ؛  تهران ذوالفقاری   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭ذ۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری و پیاده کردن نقشه
بهمنش ، سیروس ؛  تهران دانش تایپ   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ب۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مقدماتی
تمدنی ، قدرت الله ؛  تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۶۲‬,‭‌ت۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سازمان نقشه برداری کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی .سازمان نقشه برداری کشور ؛  تهران سازمان نقشه برداری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۷۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گرد همایی مهندسان ناظر کارگاهها
تهران شرکت مهندسی مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاداستر رقومی
یوسفی ، رامین ؛  تهران سازمان نقشه برداری کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GA‬,‭۱۰۹/۵‬,‭‌ی۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مسیریابی ،نقشه برداری و برجگذاری در طراحی خطوط انتقال انرژی
شکیبا ، مسعود ؛  تهران وزارت نیرو ، ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر موقعیت یابی
تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۹۵/۵‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری
نوبخت ، شمس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭‌ن۹‌ن۷‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک