کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ورپ‍ردازان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ب‍رق‌ -م‍ص‍ارف‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رزن‍ی‍ک‌، راب‍رت‌
ب‍دل‍ی‍ان‍س‌ ق‍ل‍ی‌ ک‍ن‍دی‌، گ‍اگ‍ی‍ک‌
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ورپ‍ردازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک مکانیک
رزنیک ، رابرت ؛  تهران نورپردازان   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت بحش خوصوصی در پروژه های صنعت آب و فاضلاب و برق کشور بر اساس روش BOT/
بدلیانس قلی کندی ، گاگیک ؛  تهران نورپردازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۳۳‬,‭‌ب۴‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور لایل ؛  تهران نورپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۱۵‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک