کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا وم‍راج‍ع‍ان‌-آم‍وزش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
طرح‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌(ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌(ری‍اض‍ی‍ات‌)
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ش‍اورزی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌(ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
اح‍ت‍م‍الات‌- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
ن‍ظری‍ه‌ ص‍ف‍ه‍ا
DVP-BEپ‍وش‍ش‌ ده‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اج‍ز، ج‌.ل‌
وح‍ی‍دی‌ اص‍ل‌ ،م‍ح‍م‍دق‍اس‍م‌
ش‍اه‍ک‍ار،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲-
ع‍م‍ی‍دی‌،ع‍ل‍ی‌
پ‍اش‍ا،ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍اس‌
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ ا
ب‍ورگ‍ر ، رال‍ف‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌ ،ج‍واد
رش‍ی‍د ،م‍ح‍م‍د ه‌
م‍ج‍ن‍ون‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍اص‍ر
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
اب‍طح‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
روس‍اک‍وف‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
م‍ن‍ص‍وری‌ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ص‍ب‍ا، ای‍رج‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍ور پ‍ردازان‌، ش‍ه‍رآب‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌ ،دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌،دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور م‍ع‍رف‍ت‌
آوای‌ ن‍ور
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ق‍طع‍ات‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌:طرح‌ درس‍ن‍ام‍ه‌،دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور
ن‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌ :طرح‌ درس‍ن‍ام‍ه‌،دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای احتمال و آمار
هاجز، ج .ل ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭-‍ه۲‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه بهره گیری ازکتابخانه ومنابع آن :آشنایی باکتابخانه واصول کتابداری
صبا، ایرج ؛  دانشگاه پیام نور   ،
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۰‬,‭‌ص۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ord 7.0Wتحت ویندوز۹۵
روساکوف ، سیلویا ؛  تهران نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭ر۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ویروسهای کامپیوتری بیماری تکنولوژی
بورگر ، رالف ؛  تهران مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ب۹و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کشاورزی :انگلیسی -فارسی
مجنون حسینی ، ناصر ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۱‬,‭‌م۳و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی
ستوده ، هدایت ا ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌س۲،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نمونه گیری ( ۲( )رشته آمار)
عمیدی ، علی ، ۱۳۱۲- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی ۱( رشته آمار)
وحیدی اصل ،محمدقاسم ؛  [تهران ] انتشارات آزمایشی متون درسی دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭و۳آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح آزمایشها(۱: )رشته آمار
شاهکار،غلامحسین ؛  [تهران ] انتشارات متون درسی :طرح درسنامه ،دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ش۲ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون (رشته آمار)
بهبودیان ،جواد ؛  [تهران ] انتشارات متون درسی :طرح درسنامه ،دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭و۲ر۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای تصادفی (۱: )رشته آمار
پاشا،عین اله ؛  [تهران ] انتشارات متون درسی :طرح درسنامه ،دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ک۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
احتمال وکاربرد آن (رشته آمار)
عمیدی ،علی ؛  [تهران ] انتشارات آزمایشی متون درسی ،دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳۲۵‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه صف بندی (رشته آمار)
شاهکار،غلامحسین ؛  [تهران ] انتشارات آزمایشی متون درسی ،دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴/۸‬,‭‌ش۲آ۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت )
ابطحی ،حسین ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
به دنیای اینترنت خوش آمدید
تهران مؤسسه تحقیقاتی وانتشاراتی نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک قدرت :مدارها ،عناصر و کاربردها
رشید ،محمد ه ؛  تهران نور پردازان ، شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۱‬,‭ر۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پوشش دهی پلاتین - آلومیناید به روش اشعه الکترونی (EB-PVD)بر روی پره های توربین گازی
شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور ؛  تهران شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و تهیه راهنمای کاربردی استفاده از بتن پلاستیک در پرده آب بند سدها
منصوری کیا، محمدتقی ؛  اهواز موسسه فرهنگی نور معرفت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۳‬,‭‌م۸‌ب۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اداره امور اموال
امینی ، کاظم ؛  تهران نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۴۰‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت توسعه ( رشته مدیریت )
محمدزاده ، عباس ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵/۵‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3