کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍گ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷ - ۱۳۵۹ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ام‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌،م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۹-۱۳۰۷ --ن‍ق‍دوت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
س‍ازم‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍خ‍ت‍اری‌، راش‍ی‍ن‌
م‍ی‍چ‍ل‌، م‍ارگ‍ارت‌
دان‍ائ‍ی‌ ، ف‍ری‍ده‌
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۶-
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ح‍ق‍وق‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
آذر، ع‍ادل‌، ۱۳۴۵-
اس‍ت‍ان‍ک‍و، زاه‍اری‍ا
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ی‍اه‍پ‍وش‌، ح‍م‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
ن‍ی‍م‍ا، ی‍وش‍ی‍ج‌، ۱۲۷۴- ۱۳۳۸ . م‍س‍ت‍ع‍ار
اش‍راق‍ی‌، آرم‍ان‌
س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۳۸-
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ورف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۳۵ - م‌
س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌، رض‍ا
ام‍ی‍ل‌،زولا
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌: ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
رب‍ی‍ع‌؛ ن‍گ‍اه‌
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
شاهکار
امیل ،زولا ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۲۷۷‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پابرهنه ها(متن کامل )
استانکو، زاهاریا ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بر باد رفته
میچل ، مارگارت ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۳۷‬,‭‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فروغ فرخزاد : شعرفروغ فرخزادازآغاز تاامروز، شعرهای برگزیده ، تفسیروتحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ، محمد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌ح۷‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تنهایی
مختاری ، راشین ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌خ۳‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامهای ایرانی
دانائی ، فریده ؛  تهران ربیع ؛ نگاه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭CS‬,‭۳۰۲۰‬,‭د۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج فارسی و طبری
نیما، یوشیج ، ۱۲۷۴- ۱۳۳۸ . مستعار ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۷۱‬,‭آ۱۶،۱۳۷۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهدی اخوان ثالث :شعرمهدی اخوان ثالث از آغاز تاامروز،شعرهای برگزیده ،تفسیر وتحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ،محمد ؛  تهران مؤسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۹‬,‭‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
باغ تنهایی ( یادنامه سهراب سپهری )
سیاهپوش ، حمید، گردآورنده ؛  تهران مؤسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
سید جوادین ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷‬,‭‌ف۲‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
سیدجوادین ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷‬,‭‌ف۲‌س۸۶۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی ( کاربردی )
بهرامی ، بهرام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ب۹آ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت " کاربردی " ویژه کارآموزان قضاوت ، وکالت و سردفتری
بهرامی ، بهرام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه : بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ب۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
(منیحمنت :سلکشن آو تکستس کامپریهنشن ...)
استونر، جیمز آرتورفینچ ، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳=۲۰۰۵ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ویژه داوطلبین آزمون های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد و دکتری به انضمام کلیه سئوالات آزمون های مدیریت MBA ،...حاوی متون تخصصی مدیریت ...
اشراقی ، آرمان ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها :سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۸۴ - ۷۰ برای دانشجویان درس اقتصاد خردو...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد رشته مدیریت ( ۸۴- ۱۳۷۰ ( ) بازرگانی - صنعتی - دولتی )شامل درس اقتصاد
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری کاربردی ( رویکردMADM)
آذر، عادل ، ۱۳۴۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭آ۴‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مدیریت ( بازرگانی - صنعتی - دولتی )۱۰۰۰[ هزار ]سوال چندجوابی منتخب :درس :زبان تخصصی =Compilation of 1000 selected tests in management
ونوس ، داور، ۱۳۲۶- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭و۸۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها :سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۸۴ - ۷۰ برای دانشجویان درس اقتصاد خردو...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3