کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
وق‍ت‌ --ت‍ن‍ظی‍م‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
س‍ازم‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۶-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹-
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌
دی‍وان‍دری‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
ن‍ظری‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۲-
آذر، ع‍ادل‌، ۱۳۴۵-
اش‍راق‍ی‌، آرم‍ان‌
س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۲-
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ورف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۳۵ - م‌
س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌، رض‍ا
س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا، ۱۳۳۵-
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
سید جوادین ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷‬,‭‌ف۲‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
سیدجوادین ، رضا ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۷‬,‭‌ف۲‌س۸۶۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
(منیحمنت :سلکشن آو تکستس کامپریهنشن ...)
استونر، جیمز آرتورفینچ ، ۱۹۳۵ - م ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳=۲۰۰۵ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت ویژه داوطلبین آزمون های سراسری و آزاد کارشناسی ارشد و دکتری به انضمام کلیه سئوالات آزمون های مدیریت MBA ،...حاوی متون تخصصی مدیریت ...
اشراقی ، آرمان ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها :سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۸۴ - ۷۰ برای دانشجویان درس اقتصاد خردو...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد رشته مدیریت ( ۸۴- ۱۳۷۰ ( ) بازرگانی - صنعتی - دولتی )شامل درس اقتصاد
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳‌ف‍لا۷۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری کاربردی ( رویکردMADM)
آذر، عادل ، ۱۳۴۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹/۴‬,‭آ۴‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته های مدیریت ( بازرگانی - صنعتی - دولتی )۱۰۰۰[ هزار ]سوال چندجوابی منتخب :درس :زبان تخصصی =Compilation of 1000 selected tests in management
ونوس ، داور، ۱۳۲۶- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭و۸۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها :سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای ۸۴ - ۷۰ برای دانشجویان درس اقتصاد خردو...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت تمرین های درک مطلب (GMAT)
ونوس ، داور، ۱۳۲۲- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴و۹۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد :۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای با پاسخ های تشریحی ...
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت ۸۳- ۷۱
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۲۴۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت ۸۵- ۷۰
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۲۴۴۱۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها
نظری ، محسن ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی :مروری جامع بر اصول ، مفاهیم و روشهای بازاریابی ( به همراه ۲۸۵ تست بازاریابی )
ونوس ، داور، ۱۳۲۶- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ب۱۷و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی متفاوت به مدیریت زمان
دیواندری ، علی ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷د۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریات مدیریت و سازمان :تئوریها، اصول ...به انضمام مجموعه سوالات کارشناسی ارشد( سراسری - آزاد)...
سیدجوادین ، رضا، ۱۳۳۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲،‌س۸۶۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر حسابداری مالی - بر اساس استانداردهای حسابداری ایران ( مفاهیم ...) رشته حسابداری به انضمام مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد ... حسابداری ۷۰ تا۸۷
نوروش ، ایرج ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۲۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها
نظری ، محسن ، ۱۳۴۲- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۶۳د۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2