کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ارس‌
ن‍ف‍ت‌ ک‍وره‌۱۲۰۰۰
ع‍م‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌
ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ۳۲۰ م‍گ‍اوات‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌اس‍لام‌آب‍اد
م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ک‍ان‍س‍ن‍ج‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ۴x۲۵۰ م‍گ‍اوات‍ی‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
ن‍ی‍روگ‍اه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ک‍رج‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ اس‍لام‌آب‍اد
 
پدیدآور:
ب‍ه‍روزی‌، پ‍روی‍ز
س‍ادات‌ گ‍وش‍ه‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ک‍ل‍وش‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ی‍ک‌ ک‍لام‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
خ‍ان‍س‍ف‍ی‍د، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ح‍ق‍ان‍ی‌ذب‍ی‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍رآق‍ا، ف‍ری‍ب‍رز
ت‍اج‍ر ج‍ه‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
دی‍ل‍م‌ ص‍ال‍ح‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ا..
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی عملکرد تجهیزات نیروگاه بخاری ( طرح بهینه سازی )
بهروزی ، پرویز ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ب۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش راه اندازی نیروگاه حرارتی
عابدی ، محسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ع۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی بندر عباس
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح عملیات انجام شده در اولین بازرسی دوره ای ۲۵۰۰۰ ساعت کار واحد یک نیروگاه حرارتی طوس تعمیرات نیمه اساسی
حقانی ذبیحی ، حسین ؛  تهران دفتر فنی بهره برداری برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۶۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی :۱ - نیروگاه حرارتی شهید رجائی ،۲ - نیروگاه حرارتی طوس
تاجر جهرمی ، حسین ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۶۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی توجیهی مطالعات مقدماتی امکانات احداث نیروگاه بزرگ در تهران
خانسفید، منوچهر ؛  تهران مهندسین مشاور مهاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۶۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نتایج shop survey برای نیروگاه حرارتی شهید رجائی
یک کلام ، حسین علی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر تستهای کارخانه ای شرکت میتسوبیشی در مورد نیروگاه حرارتی غرب از تاریخ ۶۸/۵/۱۵ لغایت ۶۸/۶/۲
سادات گوشه ، ابوالحسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مکانیسم عمل کننده هیدرولیکی ( کماند هیدرولیکی )از نوع ۴ C. H مربوط به پست قم ، خراسان ، نجف آباد، بهرنگ ، زیاران و نیروگاه اصفهان
وزارت نیرو .امور انتقال نیرو ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی استفاده از نفت کوره ۱۲۰۰۰ ثانیه در دو نیروگاهها تبریز و اصفهان بزرگ
کلوشانی ، مصطفی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۶۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم تحریک و رگولاسیون ولتاژ نیروگاه طوس
میرآقا، فریبرز ؛  تهران توانیر. دفتر برنامه ریزی و هماهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۶۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم تحریک و رگولاسیون ولتاژ نیروگاه بندر عباس
دیلم صالحی ، احسان ا.. ؛  توانیر. دفتر مهندسی تولید   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی برج خنک کن واحد یک ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان
شرکت متن ؛  تهران شرکت متن   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات حرارتی - سیالاتی مبادل های بکار رفته در برج خنک کن نیروگاه بزرگ اصفهان
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی فارس
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی اصفهان واحد ۲
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت کار شماره ۴ نیروگاه ۴۰x۲۵۰ مگاواتی نیشابور
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه ۴۲۰۰ مگاواتی نیشابور
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه ۴x۲۵۰ مگاواتی نیشابور
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش پیشرفت پروژه نیروگاه حرارتی شهید رجائی
۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9