کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ژن‍رات‍ور
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ غ‍رب‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ف‍ت‍ح‌
آب‌
ژن‍رات‍وره‍ا
ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
ه‍ی‍ت‍ره‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ای‍ران‌
روت‍وره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌اس‍لام‌آب‍اد
ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ا
م‍ازن‍دران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ اس‍لام‌آب‍اد
 
پدیدآور:
ن‍ادری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
س‍ادات‌ گ‍وش‍ه‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
دی‍ل‍م‌ص‍ال‍ح‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
ت‍اج‍ر ج‍ه‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍روم‍ن‍دی‌، اک‍ب‍ر
م‍ی‍ره‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍ام‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
آق‍اج‍ان‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ه‌
ی‍ک‌ ک‍لام‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ح‍ق‍ان‍ی‌ذب‍ی‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍خ‍ائ‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی بندر عباس
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح عملیات انجام شده در اولین بازرسی دوره ای ۲۵۰۰۰ ساعت کار واحد یک نیروگاه حرارتی طوس تعمیرات نیمه اساسی
حقانی ذبیحی ، حسین ؛  تهران دفتر فنی بهره برداری برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۶۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی :۱ - نیروگاه حرارتی شهید رجائی ،۲ - نیروگاه حرارتی طوس
تاجر جهرمی ، حسین ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۶۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نتایج shop survey برای نیروگاه حرارتی شهید رجائی
یک کلام ، حسین علی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر تستهای کارخانه ای شرکت میتسوبیشی در مورد نیروگاه حرارتی غرب از تاریخ ۶۸/۵/۱۵ لغایت ۶۸/۶/۲
سادات گوشه ، ابوالحسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات حرارتی - سیالاتی مبادل های بکار رفته در برج خنک کن نیروگاه بزرگ اصفهان
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش پیشرفت پروژه نیروگاه حرارتی شهید رجائی
۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اتصالات نیروگاه بندر عباس و تقویت نواحی فارس و جنوب شرقی
آقاجانی ، نصرت اله ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قرارداد نوع الف خدمات مهندسی نیروگاه حرارتی غرب فیمابین شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر )و مهندسی مشاور قدس نیرو -موننکو
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات کلی از نیروگاه نکا
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رفع لنگری و آزمایش افزایش حد بالای سرعت روتور توربین فشار قوی و متوسط (HP- IP) واحد دوم و روتور توربین فشار ضعیف LP
کرباسی ، علی ؛  [بی جا] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه آموزشی واحدهای ۴۴۰ مگاواتی نیروگاه نکا
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش کمپرسورهای هوای فشرده طرح نیروگاه حرارتی شهید رجائی
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت نظارت بر آزمایشات نهائی ژنراتور واحد ۴ نیروگاه حرارتی شهید رجائی
دیلم صالحی ، احسان الله ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۴۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت پستهای روتین ترانسفورماتور ژنراتور واحد دو نیروگاه حرارتی شهید رجائی
میرهادی ، علیرضا ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۷]
شماره راهنما: گ‌-۴۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به ژاپن ، نظارت بر آزمایشات هیدرواستاتیک هیترهای فشار قوی نیروگاه حرارتی غرب
سخائی ، ابوالحسن ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۴۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنفرانس طرح نیروگاه حرارتی رامین ( ۱۳۶۱/۲/۲۳)
وزارت نیرو .امور برق ؛  وزارت نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات حرارتی -سیالاتی مبادلهای بکاررفته در برج خنک کن نیروگاه بزرگ اصفهان
برومندی ، اکبر ؛  [بی جا] مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسیهای فنی و نظارت بر انجام آزمایشات متالورژیکی تجهیزات نیروگاه حرارتی شهید رجائی
جامعی ، مهدی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۴۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیلوگرافی تهیه آب نیروگاههای حرارتی
نادری ، محمد علی ؛  توانیر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۵۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9