کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍پ‍ل‍ی‌ ف‍ای‍ره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ت‍ات‍ور
روغ‍ن‍ه‍ا
ک‍ات‍ی‍ون‍ی‍ت‍ه‍ا
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ازت‌
ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ب‍وب‍ی‍ن‍ه‍ا
آب‌ -ش‍ی‍م‍ی‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ب‍رق‌ گ‍رف‍ت‍گ‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
م‍ق‍ررات‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍رش‍ن‍گ‍ور
ش‍ادرن‍ی‍ا
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
س‍وب‍وت‍ی‍ن‍ا
س‍اج‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌]
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
زلال سازی آب با استفاده از فیلتر -فیلترهای دارای مواد دانه بندی شده ، آماده سازی آب با استفاده از روش تبادل یونها -استفاده از روش سدیم -کاتیونی
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روغنهای مورد استفاده برای روغنکاری ، روشهای تعیین ویسکوزیته در درجه حرارت پائین
ساجدی ، محمدرضا ؛  اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌س۲۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل مونتاژ خطوط لوله کشی بخار و آب در نیروگاههای حرارتی
اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۲،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدارک فنی راهنمای جوشکاری ( هندبوک )، اعمال حرارتی و کنترل سیستمهای لوله ای بویلرها و خطوط بهنگام مونتاژ و تعمیر تجهیزات نیروگاههای حرارتی
اهواز وزارت نیرو. شرکت توانیر. نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ازت :تشریح فنی و دستورالعمل بهره برداری OAC-412-014-TO
[بی جا نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ثانویه نیم هادی مینیاتوری قابل تعویض متقابل تیپ IIBM مدل ۴۸۸۲
ساجدی ، محمدرضا ؛  [اهواز نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل ، راهنما مربوط به شستشوهای شیمیائی موضعی مختلف مسیر آب و بخار واحدهای تولید انرژی -۳۰۰ مگاواتی در مدار باز
شادرنیا ؛  [اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی تاتور سیستم الکترودی (N -01) پاسپورت سال ۱۳۷۴
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاتیونیتها، سولفور کربن
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محصولات نفتی و مواد بهساز( افزودنی : )معین کردن مقدار گوگرد بوسیله روش کروماتیک
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرائط بهره برداری از دستگاههای برقی در نیروگاهها و پستهای انتقال نیرو
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۱۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تثبیت کننده های الکترومغناطیس
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آب و کنترل شیمیایی آن در نیروگاههای حرارتی
سوبوتینا ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه سیم پیچی بوبینهای توروییدال ( پیچکهای چنبره ای )
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمپلی فایرهای نوع Y- 3, Y- 2, Y -1
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روغن های ترانسفورماتوری تصفیه مخصوص
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کمکهای اولیه پزشکی
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۳۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملهای تکنولوژیکی برای کاربرد انواع لاکها و رنگها در نیروگاههای حرارتی
[بی جا نیروگاه حرارتی رامین ]   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
آزموده ، ابوالفضل ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2