کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طرح‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
طراح‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ب‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ول‍ت‍اژ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رای‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍گ‍رون‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ دوم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
گ‍زارش‌ ح‍ادث‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنفرانس طرح نیروگاه حرارتی رامین ( ۱۳۶۱/۲/۲۳)
وزارت نیرو .امور برق ؛  وزارت نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه توسعه نیروگاه حرارتی رامین اهواز واحدهای ۶ و۵ ، گزارش دو ماهه
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۷۲۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی رامین ، واحدهای ۳ و۴ ، گزارش پیشرفت کار
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۷۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه استانداردهای شوروی بر اساس مدارک سال ۱۹۷۴
اهواز نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۸۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از بویلر شماره ۱-۱
[تهران ] سازمان توسعه برق ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری مدارهای کنترل محرک الکتریکی والوها شماره ۷-۲
اهواز سازمان توسعه برق ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه رامین و زرگان
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش راه اندازی واحد ۲ نیروگاه رامین ۶۴/۵/۲۰
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴]
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش وضعیت عمومی نیروگاه رامین - اهواز
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۶۰/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزراش حادثه واحد شماره ۳ نیروگاه حرارتی رامین ساعت ۱۳:۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۸
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۱]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی حادثه آتش سوزی در گالری کابل و کلیدخانه واحد شماره ۱ و ۲ نیروگاه رامین ۷۷/۵/۲۷
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۴۳۷/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش کلی وضعیت پروژه بانضمام خلاصه گزارش پیشرفت کارهای بازسازی و طرح رامین اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۶
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۶]
شماره راهنما: گ‌-۴۷۷/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته
تهران دبیر خانه تحقیقات برق   ، ۸۶/۱۲/۱۲
شماره راهنما: 315 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته ( کارفرما)
تهران دبیرخانه تحقیقات برق   ، ۸۷/۰۴/۲۵
شماره راهنما: 316 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک