کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍رارت‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
س‍اخ‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍رژی‌
دودک‍ش‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌اق‍ت‍ص‍ادی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
ان‍رژی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ای‍ن‍ورت‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ف‍ت‍وول‍ت‍ائ‍ی‍ک‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ه‍رب‍ان‌ خ‍م‍ارت‍اش‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ح‍ال‌ زاده‌، ه‍ادی‌
اس‍ن‍ق‍ی‌،اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
غ‍ائ‍ب‍ی‌، ه‍ادی‌
ره‍ن‍م‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د-
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍رم‍ان‌ . ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ن‍طق‍ه‌
م‍ت‍ن‌
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد
تهران توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۶۱/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاههای سیکل ترکیبی خورشیدی در ایران
سلطانی حسینی ، مسعود ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۱۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در نیروگاههای خورشیدی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه خورشیدی از نوع کلکتور سهموی خطی
وزارت نیرو .سازمان انرژیهای نو ایران ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۹۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی نحوه تامین بهینه انرژی روستایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .معاونت امور زیربنایی ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۴۸/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی نیروگاه های سیکل ترکیبی
کحال زاده ، هادی ؛  دانشگاه آزاد ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌-۲۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت یک نمونه نیروگاه دودکش خورشیدی
رهنما، محمد ؛  تهران متن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰/۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی نیروگاه های خورشیدی
مرکزتحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۷۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح توسعه سیستم های انرژی منطقه ای
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ؛  کرمان شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان . کمیته مرکزی تحقیقات منطقه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیازسنجی فنی و اقتصادی برای بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۱۰ کیلوواتی الهیه و یا بخشی از آن به صورت ریزشبکه
مهربان خمارتاش ، محمود ؛  تهران شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: گ‌-۵۲۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی فنی - اقتصادی تجهیز توربین گاز به تزریق بخار در محفظه احتراق و خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور جهت افزایش توان و بازده آن و مقایسه با سیکل ترکیبی
غائبی ، هادی ؛  تهران شرکت توانیر معاونت تولید-   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: گ‌-۵۲۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مجله فارسی
 
 
نشریه علمی و پژوهشی برق شماره ۵۱
تهران پژوهشگاه نیرو   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
شبیه ساز عملکرد نیروگاههای دودکش خورشیدی در مناطق کویری ایران
اسنقی ،ابوالفضل %لاجوردی ،سید مجتبی ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک