کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ت‍ات‍ور
روغ‍ن‍ه‍ا
ک‍ات‍ی‍ون‍ی‍ت‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرگ‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍دح‍ج‌
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ازت‌
ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
آب‌ -ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍ری‍ک‍ره‍ا
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ان‍ت‍ری‍ف‍وژ
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ا - وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍رش‍ن‍گ‍ور
ش‍ادرن‍ی‍ا
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
خ‍اض‍ع‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍وب‍وت‍ی‍ن‍ا
س‍اج‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای سرویس تجهیزات کارگاههای شیمی در نیروگاههای برق و شبکه ها
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زلال سازی آب با استفاده از فیلتر -فیلترهای دارای مواد دانه بندی شده ، آماده سازی آب با استفاده از روش تبادل یونها -استفاده از روش سدیم -کاتیونی
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
وسایل ( شیر آلات )انرژیتیک ( کاتالوگ - راهنما)
خاضعی ، منوچهر ؛  اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۴۱۵‬,‭‌خ۲،و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پمپهای ریرکولاشیون بویلر
اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌پ۸،‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روغنهای مورد استفاده برای روغنکاری ، روشهای تعیین ویسکوزیته در درجه حرارت پائین
ساجدی ، محمدرضا ؛  اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌س۲۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل مونتاژ خطوط لوله کشی بخار و آب در نیروگاههای حرارتی
اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۲،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدارک فنی راهنمای جوشکاری ( هندبوک )، اعمال حرارتی و کنترل سیستمهای لوله ای بویلرها و خطوط بهنگام مونتاژ و تعمیر تجهیزات نیروگاههای حرارتی
اهواز وزارت نیرو. شرکت توانیر. نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تثبیت کننده های الکترومغناطیسی
آزموده ، ابوالفضل ؛  [اهواز] نیروگاه رامین   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ازت :تشریح فنی و دستورالعمل بهره برداری OAC-412-014-TO
[بی جا نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ثانویه نیم هادی مینیاتوری قابل تعویض متقابل تیپ IIBM مدل ۴۸۸۲
ساجدی ، محمدرضا ؛  [اهواز نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در اولین سمینار روسای الکترونیک نیروگاهها :خرداد ماه ۱۳۶۵ نیروگاه رامین اهواز
[اهواز] نیروگاه رامین اهواز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل ، راهنما مربوط به شستشوهای شیمیائی موضعی مختلف مسیر آب و بخار واحدهای تولید انرژی -۳۰۰ مگاواتی در مدار باز
شادرنیا ؛  [اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی تاتور سیستم الکترودی (N -01) پاسپورت سال ۱۳۷۴
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاتیونیتها، سولفور کربن
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محصولات نفتی و مواد بهساز( افزودنی : )معین کردن مقدار گوگرد بوسیله روش کروماتیک
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۱۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرائط بهره برداری از دستگاههای برقی در نیروگاهها و پستهای انتقال نیرو
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۱۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تثبیت کننده های الکترومغناطیس
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آب و کنترل شیمیایی آن در نیروگاههای حرارتی
سوبوتینا ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بریکر ولتاژ قوی از سری Bma- 10, 05A .436 -113
[بی جا] نیروگاه رامین اهواز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3