کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
م‍دارش‍ک‍ن‌ ه‍ا
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ م‍ول‍د ب‍رق‌
ب‍اطری‍ه‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ب‍ات‍ری‍ه‍ا
ژن‍رات‍وره‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ ق‍درت‌
ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ا
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا
ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ق‍طع‌ ج‍ری‍ان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ت‍وب‍ی‍ن‌ گ‍از
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍رق‌ ری‌
س‍ی‍ک‍رون‍ای‍زره‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ادق‌ م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍ل‌، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍ف‍ی‍دگ‍ر، م‍ح‍س‍ن‌
ق‍ری‍ش‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ح‍م‍د طاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آزادی‌، م‍ن‍ص‍ور
ت‍ی‍م‍وری‌، ف‍ری‍ب‍رز
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د
ک‍وش‍ا، ب‍ه‍رام‌
ب‍ازن‍ش‍ی‍ن‌
ال‍م‍اس‌ گ‍ن‍ج‌، ف‍رش‍اد
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌]
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل الکترونیک توربین گازی فیات
کوشا، بهرام ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاک کردن ژنراتور
بازنشین ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ب۲،‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل توربین گازی میتسوبیشی 85 MW
جعفری گل ، مصطفی ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ج۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
یاتاقانهای توربین گازی
قریشی ، مجید ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ق۴‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل اسپیدترونیک ( شماره ۲)
محمد طاهری ، حسین ؛  ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌م۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی هیتاچی
صادق محمدی ، حمیدرضا ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ص۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحریک ژنراتورExcitation ، جلد سوم Fiat Marelli
الماس گنج ، فرشاد ؛  نیروگاه ری ، ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باطری شارژر(Battery charger)
الماس گنج ، فرشاد ؛  ری نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۶۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحریک ژنراتورExcitation
الماس گنج ، فرشاد ؛  [بی جا] نیروگاه ری   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای بهره برداری و حفاظت دستگاه تجزیه و متعادل کننده مکاآنالیز مدل ۳۵۰
ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سینکرونایزینگ Synchronizing
ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باطری شارژر
[بی جا نیروگاه ری ]   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انتخاب کابل قدرت
[بی جا نیروگاه ری   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تئوری نیروگاه گازی
کوشا، بهرام ؛  [بی جا نیروگاه گازی ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای کنترل نیوماتیکی ، دستگاههای کنترل بادی
هاشمی ، احمد ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلیاتی در باره کمپرسور، توربین و احتراق
وزارت نیرو .نیروگاه ری .ستاد سازندگی و آموزش ؛  نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۵۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روغن و روغنکاری توربین گاز فیات
تیموری ، فریبرز ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۹۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترانسفورماتورهای واحد میتسوبیشی
آزادی ، منصور ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌- ۲۹۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدارشکن هوائی
سفیدگر، محسن ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدارشکن ( دیژنکتور-بریکر)
سفیدگر، محسن ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2