کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ل‍وش‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور ق‍درت‌
ای‍ت‍ال‍ی‍ا
س‍ازه‌ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ل‍وش‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ا
اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
م‍ی‍دان‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
م‍ت‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آسیب دیدگی نیروگاه شهید بهشتی ( لوشان )در زلزله ۶۹/۳/۳۱ و روشهای ترمیم /بازسازی
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی پساب نیروگاه لوشان
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی میدانهای الکترومغناطیسی نیروگاه بخاری و گازی شهید بهشتی (لوشان )
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه لوشان
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پارگی پنجره ای در لوله واتروال نیروگاه لوشان
[تهران ] ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۳۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فعالیت های انجام شده درمرحله Aپروژه بررسی اثرات زلزله روی سازه های نیروگاهها و پستها
تهران متن   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی پساب نیروگاه شهید بهشتی
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه لوشان
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مختصری از وضعیت نیروگاه شهید بهشتی ( لوشان )بر اثر فاجعه دلخراش زلزله مورخ ۶۹/۳/۳۱
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹]
شماره راهنما: گ‌-۵۲/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آسیب دیدگی نیروگاه شهید بهشتی ( لوشان )در زلزله ۱۳۶۹/۳/۳۱ و روشهای ترمیم و بازسازی
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۱۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اولیه صدمات وارده بر نیروگاه شهید بهشتی - لوشان در زلزله مورخه ۶۹/۳/۳۱
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۷۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هزینه های جاری تولید برق در سال ۱۳۶۹
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۷۸/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی علل خوردگی و سوراخ شدن لوله های واتروال
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۳۴۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تستها و بازدیدهای انجام شده در کشور ایتالیا
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۵۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر انجام آزمایشات کارخانه ای ترانسفورماتور قدرت سه سیم پیچ با OLTC نیروگاه شهید بهشتی در کارخانه استرمبرگ ( فنلاند)
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۳۶۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فرم گزارش کمبودها و نواقص نیروگاه شریعتی
شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: گ‌-۳۶۸/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هزینه های جاری تولید برق در ۱۲ ماهه سال ۱۳۷۰
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  شرکت توانیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آقای محمد زیبنده نظام از نیروگاه شهید بهشتی ( لوشان )برای آزمایش مکانیکی لوله های روغن واحد ۱ آزمایش ترک یابی یک طبقه از پره های توربین بخار، آزمایش اوراسپید ژنراتور، آزمایش اکسایتر نیروگاه سیگل ترکیبی گیلان در آلمان
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۵۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۶۲/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازدید آقای عبدالهی از نیروگاه شهید بهشتی ( لوشان )برای آزمایش تجهیزاتسیستم کنترل آنالوگ واحد اول نیروگاه غرب در ژاپن
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱]
شماره راهنما: گ‌-۴۶۵/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اولیه صدمات وارده بر نیروگاه شهید بهشتی - لوشان در زلزله مورخه ۶۹/۳/۳۱
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۵۱۱/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2