کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ژن‍رات‍ور
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌
ژن‍رات‍وره‍ا
ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌
س‍وخ‍ت‍ه‍ای‌ ف‍س‍ی‍ل‍ی‌
ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ره‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍ام‍ع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ی‍ک‌ ک‍لام‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ذاک‍ر زاده‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
دی‍ل‍م‌ص‍ال‍ح‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
ت‍ف‍رش‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍اج‍ر ج‍ه‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رس‍ول‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
رح‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
خ‍ان‍ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی :۱ - نیروگاه حرارتی شهید رجائی ،۲ - نیروگاه حرارتی طوس
تاجر جهرمی ، حسین ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۶۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نتایج shop survey برای نیروگاه حرارتی شهید رجائی
یک کلام ، حسین علی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش پیشرفت پروژه نیروگاه حرارتی شهید رجائی
۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایش توربین فشار قوی و پمپ آب تغذیه دیگ بخار
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش کمپرسورهای هوای فشرده طرح نیروگاه حرارتی شهید رجائی
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت ژاپن
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت نظارت بر آزمایشات نهائی ژنراتور واحد ۴ نیروگاه حرارتی شهید رجائی
دیلم صالحی ، احسان الله ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۴۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت پستهای روتین ترانسفورماتور ژنراتور واحد دو نیروگاه حرارتی شهید رجائی
میرهادی ، علیرضا ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۷]
شماره راهنما: گ‌-۴۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سفر به ژاپن
رسولی یزدی ، محمدرضا ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازرسیهای فنی و نظارت بر انجام آزمایشات متالورژیکی تجهیزات نیروگاه حرارتی شهید رجائی
جامعی ، مهدی ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۴۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تستهای روتین برقگیرها، کلیدهای موقتی و موجگیرهای پست ۴۰۰ کیلوولت شهید رجائی
خانبیگی ، محمدرضا ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات نوعی و دوره ای ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی نوع CPTa 420 پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه شهید رجائی ۶۷/۸/۲۹ تا۶۷/۹/۱۰
رحمانی ، علی اکبر ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۵۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشات کارخانه ای سیستمهای جریان مستقیم واحد یک و دو نیروگاه حرارتی ۲۰۰۰ مگاواتی نیروگاه حرارتی شهید رجائی در ژاپن
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به کشور ژاپن به منظور نظارت بر انجام هیدرواستاتیک تست سومین درام از طرح نیروگاه شهید رجائی ۱۱ الی ۲۸ آذرماه ۱۳۶۶
ذاکر زاده ، محمد علی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش وضعیت پروژه هائی از نیروگاه شهید رجائی که با همکاری شرکتهای تحت پوشش وزارت صنایع سنگین در حال انجام است
شماره راهنما: گ‌-۷۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشات با شاهد ژنراتور نیروگاه شهید رجائی
تفرشی ، حسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۸۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین سمینار تخصصی روسای بهره برداری و دفاتر مهندسی و برنامه ریزی نیروگاهها -نیروگاه شهید سلیمی -نکا
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی میدانهای الکترومغناطیسی نیروگاه شهید رجائی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه شهید رجائی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و دومین سمینار شیمی نیروگاهها۲۲- ۸۷/۷/۱۸ : نیروگاه شهید رجائی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8