کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
ن‍ک‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
پ‍س‍اب‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
واح‍د ۲ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ن‍ک‍ا
س‍وخ‍ت‍ه‍ای‌ ف‍س‍ی‍ل‍ی‌
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
م‍ازن‍دران‌
ت‍ع‍ری‍ف‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
آل‍ودگ‍ی‌ ه‍وا
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍وش‍ور، ح‍م‍ی‍د
ک‍وش‍ا
دوان‍ل‍و، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ه‍ن‍ر ب‍خ‍ش‌، ت‍ی‍م‍ور
ح‍ی‍درزاده‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
ه‍ن‍رب‍خ‍ش‌، ت‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
[ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍رف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ اب‍زار دق‍ی‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات کلی از نیروگاه نکا
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه شهید سلیمی نکا
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه آموزشی واحدهای ۴۴۰ مگاواتی نیروگاه نکا
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت راجع به بررسی مطالعات انجام یافته توسط کنسرسیوم طرح نکا / موسسه DHI در مورد آبگیر نیروگاه شهید سلیمی ( نکا)
هنربخش ، تیمور ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۴۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی سیستمهای کنترل سیکل بخار نیروگاه نکا
هوشور، حمید ؛  [بی جا] مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اسکلت فلزی پی توربرژنراتور واحد( ۲ )نیروگاه حرارتی شهید سلیمی ( نکا)
هنر بخش ، تیمور ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گردهمائی مسئولین وکارشناسان ابزار دقیق وکنترل - نیروگاههادرنیروگاه شهیدسلیمی - نکاء
وزارت نیرو ؛  تهران دفترفنی بهره برداری تولید. گروه ابزار دقیق   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
افزایش بهره وری نیروگاهها .سمینارمدیریت های تولید - نیروگاه شهید سلیمی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست ودومین گردهمایی کارشناسان ومسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه شهید سلیمی -نکا
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۸۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
یازدهمین سمینار تخصصی کنترل وابزار دقیق نیروگاهها ۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۷۵ - نیروگاه شهید سلیمی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاه نکا(شهید سلیمی )
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه نکا
تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی میدانهای الکترومغناطیسی نیروگاه شهیدسلیمی ( نکاء)
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهره برداری بهینه از نیروگاههای برق :پخش اقتصادی بار
[توانیر]   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شیرهای ایمنی دیگهای بخار
تهران دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاه نکا( شهید سلیمی )
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل عملیاتی بازدید و تعمیر بویلرهای نیروگاه شهید سلیمی نکاء
کوشا ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۹۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوی برنامه ریزی تامین نیروی انسانی برای یک نیروگاه (نکاء)
حیدرزاده ، لطف الله ؛  دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ۱۳۷۲
شماره راهنما: پ‌-۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
برسی وضعیت برنامه ریزی نیروی انسانی ( بخش آموزش کارکنان )در شرکت مدیریت تولید برق نکاء ( نیروگاه شهید سلیمی نکاء)
دوانلو، عبدالحمید ؛  دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ۱۳۷۳
شماره راهنما: پ‌-۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری واحد ۲ نیروگاه نکا( جلد چهارم قسمت اول )
تهران توانیر   ، [ بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3