کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍وش‍ی‍ن‍گ‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
س‍خ‍ت‍ی‌ آب‌
 
پدیدآور:
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قسمت خنثی سازی فاضلاب تصفیه خانه شیمیائی آب ، دستورالعمل بهره برداری
آزموده ، ابوالفضل ؛  اصفهان نیروگاه حرارتی شهید محمد منتظری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴‌ق۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش تعین میزان سختی آب بطریق گالوریمتری مقایسه ای
[بی جا] نیروگاه شهید محمد منتظری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نصب بوشینگ
نیروگاه شهید محمد منتظری   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش های ساخت و سیستم های حفاظتی مبدلهای حرارتی برجهای خنک کننده از نوع خشک مستقیم و غیر مستقیم
اصفهان نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۴۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب پنجمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی
اصفهان نیروگاه شهید محمد منتظری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک