کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادی‍وم‍ت‍ری‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍س‍ک‍و
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
اص‍ف‍ه‍ان‌
وال‍وه‍ا
ح‍ف‍اظت‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌
گ‍زارش‍ه‍ا
دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌
آل‍ودگ‍ی‌ ه‍وا
 
پدیدآور:
ه‍ن‍دی‌ م‍رج‍ان‌، ح‍س‍ن‌
ن‍وری‌، ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌
پ‍وی‍ان‍ف‍ر، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ب‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
[وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله اول :تحقیق در سوخت مصرفی نیروگاه شهید محمد منتظری وتهیه مواد افزودنی مناسب آن
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرایط حفاظت و اینترلاک تجهیزات واحدهای ۵ الی ۶ نیروگاه شهید محمد منتظری
تهران [وزارت نیرو   ، ؟۱۳۷۶]
شماره راهنما: گ‌-۹۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناخت والوهای صنعتی
پویانفر، عباس ؛  تهران توانیر   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: گ‌-۱۰۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مرحله دوم و سوم :تحقیق در سوخت مصرفی نیروگاه منتظری و تهیه ماده افزودنی مناسب آن
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پساب نیروگاه شهید محمد منتظری
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاههای هسا، اسلام آباد، شهید محمد منتطری (اصفهان )
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی علل پاره شدن لوله های ری هیت واحد ۳ نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان
شماره راهنما: گ‌-۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پساب نیروگاه شهید محمد منتظری
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه اسلام آباد، هسا، شهید محمد منتظری
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل هزینه - فایده طرح توسعه نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان
نوری ، جهانبخش ؛  دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد ۱۳۷۴
شماره راهنما: پ‌-۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش های ساخت و سیستم های حفاظتی مبدلهای حرارتی برجهای خنک کننده از نوع خشک مستقیم و غیر مستقیم
اصفهان نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۴۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تفسیر ادیومتری پرسنل و نویزسنجی واحدهای مختلف نیروگاه شهید محمد منتظری
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل تستهای الکتریکی ( کارخانه ای بر اساس استاندارد گوست TOCT) ژنراتورهای 200 مگاواتی تیپ TTB-200MT3 پروژه طرح توسعه نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان
هندی مرجان ، حسن ؛  [اصفهان سازمان توسعه برق ایران   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پروسه تعویض باطریها و تغیر طرح استند باطریهای نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان
شماره راهنما: گ‌-۲۷/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت نظارت بر کم و کیف آموزش تخصصی کارکنان نیروگاه شهید محمد منتظری
وزارت نیرو.شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ؛  [اصفهان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۲۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پایان عملیات راه اندازی واحد سوم نیروگاه شهید محمد منتظری
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۹۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سه ماهه اول عملیات راه اندازی واحد سوم نیروگاه شهید محمد منتظری
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۴]
شماره راهنما: گ‌-۲۰۶/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت کنترل وضعیت و نظارت بر تستهای روتور فشار قوی واحد ۲ نیروگاه شهید محمد منتظری
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۱۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دوره های آموزش توجیهی - عمومی مهندسین و تکنسین ها و اپراتورهای نیروگاه شهید محمد منتظری
[اصفهان برق اصفهان   ، ۱۳۶۰]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۸/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مرحله اول :گزارش آخرین وضعیت پستهای بمباران شده
وزارت نیرو. شرکت توانیر ؛  تهران دفتر فنی شبکه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2