کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ ف‍س‍ی‍ل‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ول‍د ب‍رق‌
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
رل‍ه‌ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌
ای‍ران‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍دان‍س‍ور
پ‍س‍اب‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
آق‌اول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌ زاده‌، داری‍وش‌
ی‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ح‍ق‍ان‍ی‌ذب‍ی‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
م‍ی‍رآق‍ا، ف‍ری‍ب‍رز
ت‍اج‍ر ج‍ه‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍زرام‌ ب‍ه‍ب‍ودی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌]
ت‍وان‍ی‍ر، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ رل‍ه‌ ف‍رک‍ان‍س‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
داری‍وش‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌زاده‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ف‍ن‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍وس‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح عملیات انجام شده در اولین بازرسی دوره ای ۲۵۰۰۰ ساعت کار واحد یک نیروگاه حرارتی طوس تعمیرات نیمه اساسی
حقانی ذبیحی ، حسین ؛  تهران دفتر فنی بهره برداری برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۶۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی :۱ - نیروگاه حرارتی شهید رجائی ،۲ - نیروگاه حرارتی طوس
تاجر جهرمی ، حسین ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۶۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم تحریک و رگولاسیون ولتاژ نیروگاه طوس
میرآقا، فریبرز ؛  تهران توانیر. دفتر برنامه ریزی و هماهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۶۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی فنها در دیگ بخار
آق اولی ، علی ؛  [بی جا وزارت نیرو]   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به اطریش ، بازدید و نظارت بر نحوه کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق جهت تست کارآئی بویلرهای نیروگاه طوس ، ۲۷ خرداد الی ۹ تیر ماه ۱۳۶۷
یاسبی ، علی اکبر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد طبقه بندی سیستمهای مختلف نیروگاه توس
مرکز اسناد فنی نیروگاه توس   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش انجام محاسبات ترمودینامیکی سیکل حرارتی نیروگاه بخاری
محمدی ، محمد تقی ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۵۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی دیگهای بخار
حبیب الله زاده ، داریوش ؛  داریوش حبیب الله زاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۵۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وپنجمین گردهمایی کارشناسان ومسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه طوس
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۸۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاه طوس
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه مشهد، شریعتی ، طوس
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :بررسی میدانهای الکترومغناطیسی نیروگاه طوس
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه مشهد، شریعتی ، طوس
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پساب نیروگاه طوس
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تفسیر ادیومتری پرسنل و نویزسنجی واحدهای مختلف نیروگاه طوس
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن ]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۲۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزراش ماموریت پرسنل نیروگاه ری به کشور آلمان غربی
[خراسان نیروگاه طوس   ، ۱۳۶۶]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت آقایان عباس رادمهر، علی شاهسار ، محمدمهدی شمالی در مورد : اسیدشوئی واحد۱ و ۲نیروگاه طوس ، ماده افزونی به سوخت ، رزین ساخت کارخانه پرولایت
وزارت نیرو.شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۴۲۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش راه اندازی نیروگاه طوس
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵]
شماره راهنما: گ‌-۴۷۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات و بررسیهای مربوط به برج خنک کننده نیروگاه حرارتی طوس
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸]
شماره راهنما: گ‌-۴۷۸/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی طرح رله های حذف بار در شبکه برق منطقه ای خراسان در زمان اتصال به شبکه سراسری و مجزا شدن آن
فزرام بهبودی ، عبدالحمید ؛  تهران توانیر، کمیته رله فرکانسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2