کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و ح‍ف‍اظت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
خ‍راس‍ان‌
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا
ک‍ل‍ی‍دخ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ۱۳/۸ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ت‍ی‍پ‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ارس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ دی‍زل‍ی‌ دی‍ت‍روی‍ت‌
رل‍ه‌ه‍ا
رل‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ول‍ت‍اژ
ژن‍رات‍وره‍ای‌
ح‍ف‍اظت‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
م‍ی‍دان‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
ات‍ص‍الات‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د
وزوائ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍اج‍دی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دالام‍ی‍ر
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
دف‍ت‍رآم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو و رل‍ی‍اژت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
[وزارت‌ ن‍ی‍رو]، ن‍ی‍روگ‍اه‌ چ‍اب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار ماهانه دی ماه ۱۳۷۰
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  [مشهد] شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرحهای نیروگاههای گازی سیکل ترکیبی منتظر قائم
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳۶۷]
شماره راهنما: گ‌-۱۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی مالی و فنی نیروگاه بعثت طی سالهای ۱۳۵۵- ۱۳۷۲
[تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲]
شماره راهنما: گ‌-۳۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای کنترل نیوماتیکی ، دستگاههای کنترل بادی
هاشمی ، احمد ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :آشنایی با روشهای نصب شبکه اطاق فرمان مرکزی نیروگاههای گازی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای استفاده از سیستم کسب اطلاعات نیروگاههای گازی ( گزارش نهایی )
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی میدانهای الکترومغناطیسی نیروگاه بخاری و گازی شهید بهشتی (لوشان )
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی میدانهای الکترومغناطیسی نیروگاه گازی بوشهر
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی میدانهای الکترومغناطیسی نیروگاه گازی ری
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۲۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین نشست حفاظت الکتریکی ( نهم اسفند یکهزار و سیصدو هفتادو هشت )
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  شهرری مدیریت انتقال نیرو و رلیاژتوانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری موتورهای دیزل دیترویت :ویژه آموزشهای اختصاصی بهره برداری واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی
تهران دفتر آموزش توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۵۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلیدهای تیپ HPL- 1002(ABB) :
تهران دفتر آموزش شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین ساختگاههای باقیمانده توربینهای گازی V94.2 و بررسی اولویت نیروگاه بخاری بندرعباس
شماره راهنما: گ‌-۴۲/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مباحث عمومی پیرامون حفاظت تجهیزات الکتریکی
تهران دفتر آموزش توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۹۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مباحثی عمومی در حفاظت کنترل
وزوائی ، مجید ؛  تهران دفترآموزش توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۹۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلید خانه ۱۳/۸ کیلولت
تهران دفترآموزش توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۹۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ژنراتورGEC Alsthom 6T240-370
ماجدی نیا، عبدالامیر ؛  تهران دفتر آموزش توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۹۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اتصالات نیروگاه کازرون با تولید ۷۴۰ و ۱۱۰ مگاوات
معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر برنامه ریزی شبکه برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱/۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت ولتاژ ناحیه بوشهر بدون نیروگاه گازی بوشهر
معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر برنامه ریزی شبکه برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۱چ
شماره راهنما: گ‌-۲/۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم کنترل - اسپیدترونیک توربین گاز آلستوم MKII
تهران [وزارت نیرو]، نیروگاه چابهار   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7