کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ف‍ارس‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ت‍ب‍ری‍ز
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ک‍رج‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ب‍ار
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍ل‌، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ادی‌ وزم‍ی‍ن‌ گ‍رم‍ای‍ی‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۳)
وود، ول‍ن‍ب‍رگ‌
م‍ح‍م‍د طاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ب‍ه‍روزی‌، پ‍روی‍ز
ک‍وه‌ن‍وری‌ ج‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو -ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ل‍ف‍ن‍ز ، گ‍ون‍ی‍ت‍ر
زن‍د پ‍ارس‍ا، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ن‍ی‍ا
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ و م‍خ‍اب‍رات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجهیزات نیروگاه
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تولید،بهره برداری وکنترل "درسیستم قدرت "
وود، ولنبرگ ؛  دانشگاه تربیت مدرس   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭و۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تولید الکتریسیته و بهره برداری
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری
زند پارسا، کیومرث ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای سرویس تجهیزات کارگاههای شیمی در نیروگاههای برق و شبکه ها
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کنترل خودکار نیروگاههای حرارتی
کلفنز ، گونیتر ؛  تهران انتشارات خنیا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ک۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی نیروگاه حرارتی طوس
نیروگاه طوس   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۹۱۱‬,‭‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل توربین گازی میتسوبیشی 85 MW
جعفری گل ، مصطفی ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ج۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل اسپیدترونیک ( شماره ۲)
محمد طاهری ، حسین ؛  ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌م۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم سوخت مایع و گاز واحدهای توربین گاز هیتاچی
کوه نوری جمی ، ناصر ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بازدید کارشناسان قسمت کامپیوتر از سیستم کامپیوترهای نیروگاه شهید سلیمی
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر. مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در پنجمین سمینار برق نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ششمین گردهمائی مسئولین ابزار دقیق و کنترل نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌ش۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی عملکرد تجهیزات نیروگاه بخاری ( طرح بهینه سازی )
بهروزی ، پرویز ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ب۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش راه اندازی نیروگاه حرارتی
عابدی ، محسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ع۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بررسی امکانات احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی در استان فارس
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل مونتاژ خطوط لوله کشی بخار و آب در نیروگاههای حرارتی
اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۲،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گزارش مختصری از واحدهای نیروگاه جدید تبریز
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۹،‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اولین سمینار نیروگاههای بادی وزمین گرمایی ،یازدهم مرداد ماه ۱۳۷۳
سمینار نیروگاههای بادی وزمین گرمایی ( اولین :۱۳۷۳) ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۴‬,‭‌س۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بررسی امکانات منطقه غرب تهران جهت احداث نیروگاه حرارتی ۲۰۰۰ مگاواتی
وزارت نیرو -شرکت توانیر ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭و۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9