کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ب‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
آم‍ار
ب‍وش‍ه‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍رق‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ب‍ار
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ ف‍رد، پ‍ی‍م‍ان‌
زن‍د پ‍ارس‍ا، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری
زند پارسا، کیومرث ؛  تهران انتشارات علم و صنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار فعالیتهای تولیدی توانیر
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و چهار سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۷۹-۱۳۴۶)
سازمان مدیریت توانیر.مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش محاسبه حد انتقال شبکه جنوب شرق در سال ۱۳۸۱
کریمی فرد، پیمان ؛  تهران ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۹/۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و پنج سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۸۰-۱۳۴۶)
سازمان مدیریت توانیر.مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش توجیهی طرح نیروگاه حرارتی جنوب شرقی
وزارت نیرو ؛  [تهران وزارت نیرو   ، ؟؟۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و شش سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۸۱-۱۳۴۶)
شرکت مادر تخصصی توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی مقدماتی تولید نیروگاههای شبکه سراسری در سال ۱۳۶۴
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر. دفتر برنامه ریزی و هماهنگی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۶۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت ولتاژ ناحیه بوشهر بدون نیروگاه گازی بوشهر
سازمان مدیریت تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت برنامه ریزی ؛  تهران شرکت توانیر. دفتر برنامه ریزی شبکه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۶۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی شبکه انتقال نیروی خراسان ( تا سال ۱۳۷۱)
وزارت نیرو .امور برق .دفتر برنامه ریزی برق .بخش مطالعات سیستم ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و هفت سال صنعت برق ایران در آئینه آمار ( ۱۳۸۲-۱۳۴۶)
شرکت مادر تخصصی توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت مادر تخصصی توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک