کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ان‍رژی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ غ‍رب‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ف‍ت‍ح‌
ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
رل‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌
ای‍ران‌
روت‍وره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
گ‍زارش‍ه‍ای‌ س‍ف‍ر
م‍ازن‍دران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ی‍رک‍ولاس‍ی‍ون‌ آب‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ گ‍ردش‌ آب‌
 
پدیدآور:
س‍ادات‌ گ‍وش‍ه‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
س‍راف‍راز، م‍س‍ع‍ود
س‍وب‍وت‍ی‍ن‍ا ، ن‌ .پ‌
ت‍اج‍ر ج‍ه‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ج‍وادی‌، ک‍ام‍ران‌
ی‍ک‌ ک‍لام‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
گ‍رش‍ن‍گ‍ور
م‍ه‍رب‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ق‍ان‍ی‌ذب‍ی‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍رم‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍وب‍وت‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
دف‍ت‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و آم‍ار ب‍رق‌، گ‍روه‌ آم‍ار ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل شیمیایی آب در نیروگاههای حرارتی
سوبوتینا ، ن .پ ؛  تهران توانیر   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۸‬,‭‌س۹‌ک۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نیروگاههای حرارتی :توربین
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی بندر عباس
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح عملیات انجام شده در اولین بازرسی دوره ای ۲۵۰۰۰ ساعت کار واحد یک نیروگاه حرارتی طوس تعمیرات نیمه اساسی
حقانی ذبیحی ، حسین ؛  تهران دفتر فنی بهره برداری برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۶۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با ویژگیهای برق و صنعت برق کشور
سرافراز، مسعود ؛  دفتر منابع اطلاعات مدیریت و آمار برق ، گروه آمار برق   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی :۱ - نیروگاه حرارتی شهید رجائی ،۲ - نیروگاه حرارتی طوس
تاجر جهرمی ، حسین ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۶۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نتایج shop survey برای نیروگاه حرارتی شهید رجائی
یک کلام ، حسین علی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر تستهای کارخانه ای شرکت میتسوبیشی در مورد نیروگاه حرارتی غرب از تاریخ ۶۸/۵/۱۵ لغایت ۶۸/۶/۲
سادات گوشه ، ابوالحسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار فعالیتهای تولیدی توانیر
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش پیشرفت پروژه نیروگاه حرارتی شهید رجائی
۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رله های حفاظتی نیروگاه
دفتر مهندسی تولید توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پمپهای سیرکولاسیون آب خنک کننده نیروگاه حرارتی
جوادی ، کامران ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
منابع مختلف انرژی
مهربان ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قرارداد نوع الف خدمات مهندسی نیروگاه حرارتی غرب فیمابین شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر )و مهندسی مشاور قدس نیرو -موننکو
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق در چین :گزارش هیئت اعزامی وزارت نیرو
شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعات کلی از نیروگاه نکا
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاههای خورشیدی
بیرمیان ، اسماعیل ؛  [تهران وزارت نیرو]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رفع لنگری و آزمایش افزایش حد بالای سرعت روتور توربین فشار قوی و متوسط (HP- IP) واحد دوم و روتور توربین فشار ضعیف LP
کرباسی ، علی ؛  [بی جا] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آب و کنترل شیمیایی آن در نیروگاههای حرارتی
سوبوتینا ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7