کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرگ‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍دح‍ج‌
ت‍وان‍ی‍ر
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ف‍ارس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ای‍ران‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا-ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ب‍رق‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‌ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ای‍ران‌(ن‍ت‌( )اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۳)
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
پ‍رک‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
دان‍ب‍ار
وزارت‌ ن‍ی‍رو -ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍اج‍ر ج‍ه‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ع‍ی‍دی‌، ال‍ی‍اس‌
ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍ش‍ان‍ی‍ر
[دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍رک‍ز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا]
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس کاربرد کامپیوتر در نظارت و کنترل نیروگاهها و شبکه های برق تهران - توانیر نهم تا دوازدهم تیرماه
تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
احداث نیروگاه جدید
پرکار، محمدحسین ؛  تهران وزارت نیرو، مشانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌پ۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش راه اندازی نیروگاه حرارتی
عابدی ، محسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ع۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بررسی امکانات احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی در استان فارس
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل مونتاژ خطوط لوله کشی بخار و آب در نیروگاههای حرارتی
اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۲،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی امکانات منطقه غرب تهران جهت احداث نیروگاه حرارتی ۲۰۰۰ مگاواتی
وزارت نیرو -شرکت توانیر ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭و۴‌ب۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین کنگره ملی نگهداری و تعمیرات ایران (نت )
کنگره ملی نگهداری و تعمیرات ایران (نت ( )اولین :۱۳۷۳) ؛  اصفهان [دانشکده صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستمها]   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی :۱ - نیروگاه حرارتی شهید رجائی ،۲ - نیروگاه حرارتی طوس
تاجر جهرمی ، حسین ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۶۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری شرکت توانیر
وزارت نیرو .توانیر .دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۶۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار فعالیتهای تولیدی توانیر
تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد بهره برداری از شرکتها و نیروگاههای تولید برق در ۹ ماهه اول سال ۱۳۷۳
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش پیشرفت پروژه نیروگاه حرارتی شهید رجائی
۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تاسیسات سنکرنیزاسیون در نیروگاهها
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آزمایشات برای پروژه پستهای هرمزگان - کرمان
سعیدی ، الیاس ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آسیب دیدگی نیروگاه شهید بهشتی ( لوشان )در زلزله ۶۹/۳/۳۱ و روشهای ترمیم /بازسازی
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل شیمیایی نیروگاههای آینده ایران
دانبار ؛  ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کابل و طریقه بستن سر کابل هوائی و داخلی و مفصل ۲۰ کیلوولت
وزارت نیرو .واحد برق ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: گ‌-۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نحوه تامین نیاز قدرت پیک و انرژی در شبکه سراسری
شرکت توانیر .دفتر بررسیهای فنی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در اولین سمینار روسای الکترونیک نیروگاهها :خرداد ماه ۱۳۶۵ نیروگاه رامین اهواز
[اهواز] نیروگاه رامین اهواز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملیات و کارهای انجام شده بهره برداری در شهریور ماه ۱۳۵۳
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: گ‌-۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9