کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌-ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌-م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ن‍لان‍د
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌-ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
واک‍ر، ج‍ی‍م‍ز دب‍ل‍ی‍و
ک‍ن‍گ‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌( س‍وم‍ی‍ن‌:ت‍ه‍ران‌:۱۳۷۵)
وف‍ائ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
دری‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌،ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ل‍طف‍ی‌،م‍اه‍رخ‌
اب‍طح‍ی‌،س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌
واس‍ی‍ب‍رد، م‍اروی‍ن‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
اب‍طح‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ن‍ی‍س‍ون‌، م‍ال‍ک‍ل‍م‌
س‍ت‍اری‌، ح‍س‍ن‌
روش‍ن‌، م‍ح‍م‍د
دولان‌، ش‍ی‍م‍ون‌ ال‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اف‍ک‍ار
ت‍وان‍ی‍ر
زن‍د
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ون‍وس‍ازی‌ ای‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
رون‍اس‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر ب‍ص‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
واکر، جیمز دبلیو ؛  تهران زند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭و۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی گزیده جمعیت ونیروی انسانی
لطفی ،ماهرخ ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ،مرکزمدارک اقتصادی -اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۸۱۶۴‬,‭TS،/‌ج۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
ستاری ، حسن ؛  تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌س۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی ، مرکز مدیریت اروپا ۹ الی ۱۱ اوریل ۲۰۰۳ ، ویژه نامه اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
کنفرانس سالانه مدیران منابع انسانی ( سی و پنجمین :۲۰۰۳ م =۱۳۸۲ : ونیز) ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و بهسازی منابع انسانی
ابطحی ،سیدحسین ؛  تهران سازمان گسترش ونوسازی ایران ،موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷۱۵‬,‭‌ف‍لا۲آ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی نیروی انسانی
بنیسون ، مالکلم ؛  تهران افکار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ب۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی نیروی انسانی ماهر ودارای تامین :مقالات برگزیده سومین کنگره تامین اجتماعی
کنگره تامین اجتماعی ( سومین :تهران :۱۳۷۵) ؛  تهران سازمان تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰۹۰‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران
میرحسینی ، مهدی ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌م۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
توسعه منابع انسانی
روشن ، محمد ؛  تهران موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷۱۳‬,‭ر۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسلام ،انسان ،بهره وری
دری نجف آبادی ،قربانعلی ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران باهمکاری نشر بصیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭د۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت )
ابطحی ،حسین ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
دولان ، شیمون ال ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴/۷‬,‭د۹‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اطلاعاتی برای توجه موسسات برق کشور جهت تجهیز نیروی انسانی
وزارت نیرو .واحد برق ؛  [تهران وزارت نیرو]   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بهتر بر افراد
واسیبرد، ماروین ؛  [تهران وزارت نیرو   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیلابس دروس تربیت مهندس کاربردی در رشته تعمیرات مکانیک
وزارت نیرو ؛  [بی جا] وزارت نیرو   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای نصب تجهیزات پستهای فوق توزیع
هاشمی ، محمد ؛  [بی جا] شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت فنلاند
وفائی ، مسعود ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت در مورد استاندارد نیروی انسانی و صنعت برق کشورهای ترکیه -اسپانیا -فنلاند ( ۶۷/۱/۱۲تا۶۷/۲/۲)
وفائی ، مسعود ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت پیوست ۳ فنلاند جلد ۲ از۲ ، استاندارد نیروی انسانی و صنعت برق
وفائی ، مسعود ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سازمان اجرائی و برنامه ریزی آموزش مدیریت صنعت آب و برق
وزارت نیرو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۶۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9