کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - م‍ش‍اور آم‍وزش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ دای‍م‍ی‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ب‍رگ‍زی‍ده‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ وم‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
آه‍ار، م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍رآم‍د
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍رآم‍د
آه‍ار: م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رون‍اس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی ، مرکز مدیریت اروپا ۹ الی ۱۱ اوریل ۲۰۰۳ ، ویژه نامه اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
کنفرانس سالانه مدیران منابع انسانی ( سی و پنجمین :۲۰۰۳ م =۱۳۸۲ : ونیز) ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی ( ۳ و ۴ آبان ماه ۱۳۸۲ - تهران )
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( اولین :۱۳۸۲ : تهران ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، تهران ، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( دومین :۱۳۸۴ : تهران ) ؛  تهران برگزیده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی ( ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ۱۳۸۵ - تهران )
تهران موسسه مطالعات بهره وری ومنابع انسانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 227 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی تهران - آذرماه ۱۳۸۵
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( سومین :۱۳۸۵ : تهران ) ؛  تهران آهار: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ک۹۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، تهران ، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴
تهران برگزیده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 309 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( چهارمین :۱۳۸۷ : تهران ) ؛  تهران موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی ، انتشارات سرآمد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ک۹۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
تهران موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی ، انتشارات سرآمد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭۹/‌ک۹۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه انسانی
تهران آهار، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹،‌ک۹۳۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی تهران - تیرماه ۱۳۸۸
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( پنجمین :۱۳۸۸ :تهران ) ؛  تهران موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی ، انتشارات سرآمد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌ک۹۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، تهران ، ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت آذر۱۳۸۵
تهران دبیرخانه دایمی کنفرانس توسعه منابع انسانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 920 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی تهران - آبان ماه ۱۳۹۳
تهران سازمان مدیریت صنعتی - مشاور آموزش تحقیق   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 1127 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک