کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ی‍ل‍وف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ روس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۹ م‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
ب‍رق‌ - ن‍ی‍رو، ان‍ت‍ق‍ال‌
 
پدیدآور:
اس‍ب‍ورن‌، ال‍ک‍س‌ اف‌
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌ ، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
ن‍ای‍ل‍ر، ژ .ل‌
رح‍م‍ت‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه و سیم پیچی موتورهای الکتریکی ، تئوری - عملی
رحمتی زاده ، حسین ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭ر۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مکانیک عمومی مصور
نایلر، ژ .ل ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌ن۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم توزیع انرژی الکتریکی
قربانی ، محمد ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۵۲۱‬,‭‌ق۴‌س۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت
اسبورن ، الکس اف ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭آ۴‌پ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جنگ و صلح
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۴۹‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک