کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارزی‍اب‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌
ک‍اب‍ل‌ ه‍وای‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌
ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ع‍ددی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍اش‍م‍ی‌ ب‍ن‍ج‍ار، غ‍لام‌ ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وس‍وی‍ون‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ادر ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د وان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ( ت‍وان‍ی‍ر.) ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ م‍ازن‍دران‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای نصب تجهیزات پستهای فوق توزیع
هاشمی ، محمد ؛  [بی جا] شرکت سهامی برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تست تجهیزات پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت ابهر گروه دوم
هاشمی ، محمد ؛  شرکت برق منطقه ای زنجان   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پارامترهای تصمیم گیری در انتخاب ترانسفورماتورهای روغنی ، گازی و رزینی
هاشمی ، محمد ؛  شرکت برق منطقه ای زنجان   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی تجربه خصوصی سازی و ارائه الگوی مناسب برای بخشهای خدماتی توزیع برق سیستان و بلوچستان ( با مطالعه مورد مشابه مثلا ؛ خراسان )
هاشمی بنجار، غلام حسین ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۱۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پروژه جایگزینی کابل های خودنگهدار هوایی بجای شبکه سیمی فشار ضعیف در منطقه برق سعادت آباد تهران
هاشمی ، محمد ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۰۱/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شبیه سازی عددی و سه بعدی جریان در مجرای لوله تخلیه و مکش توربین نیروگاه آبی مسجد سلیمان
وزارت نیرو . معاونت تحقیقات و فن آوری شرکت توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۴۱۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نقش موثر کمیته ها در تصمیم گیری
موسویون ، سعید ؛  شرکت مادر تخصصی تولید وانتقال نیروی برق ( توانیر.) شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران . معاونت منابع انسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: گ‌-۴۱۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک