کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍م‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ود اس‍ت‍ن‍ادی‌
خ‍وداس‍ت‍ن‍ادی‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ت‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
ه‍م‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت خوداستنادی نویسندگان و مجلات ایرانی و تاثیر آن بر شاخص هرش آنها در پایگاه های استنادی Web of Science وScope
همت ، مرتضی ؛  دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌-۲۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت خود استنادی نویسندگان و مجلات ایرانی و تاثیر آن بر شاخص هرش آن ها در پایگاه های استنادی Scopus , Web of Science
همت ، مرتضی ؛  علوم پزشکی تهران پیراپزشکی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: پ‌-۲۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک