کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍اری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌
ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - ح‍ف‍اظت‌
ع‍ای‍ق‌ س‍ازی‌
م‍ص‍ورس‍ازی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ب‍رق‌ -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
آب‌ - دائ‍رة ال‍ع‍ارف‍ه‍ا وواژه‌ ه‍ا
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ک‍لارک‌، آل‍ن‌
داف‍ی‌، ج‍ان‌ ال‍س‍ت‍ر
اش‍رف‍ی‌ ری‍زی‌، ح‍س‍ن‌
پ‍اول‌، پ‍ل‌، م‌
گ‍ای‍س‍ل‍ر، ال‍ی‌ ی‍زر
م‍ح‍م‍د ف‍ام‌، ای‍رج‌
ک‍روس‍ی‍ن‌،ه‍ادی‌
خ‍ی‍رال‍ل‍ه‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ع‍روف‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
م‍ازا، ری‍ک‍اردو
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌(ه‍م‍دان‌)
ف‍ن‌آوران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ج‍و ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
دان‍ش‍ج‍و
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ن‍ور ع‍ل‍م‌
ف‍ن‌ آوران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ه‍م‍دان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ف‍ت‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات شیمی معدنی
دافی ، جان الستر ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱۲‬,‭د۲‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آبنامه یافرهنگ آب
کروسین ،هادی ؛  همدان انتشارات دانشجو همدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۲۲/۳‬,‭‌ک۴آ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت در برق
محمد فام ، ایرج ؛  همدان فن آوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭۲۳۲۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح برق رسانی روستایی استان همدان
سازمان جهاد سازندگی استان همدان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  همدان سازمان جهاد سازندگی استان همدان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، [بی تا]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان همدان
سازمان جهاد سازندگی استان .معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  همدان سازمان جهاد سازندگی استان . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل محتوا در علوم انسانی ( راهنمای عملی تحلیل کتاب درسی )
معروفی ، یحیی ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۴۸‬,‭‌ت۳‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش کتابخانه ها مراکز مدیریت دانش
همایش کتابخانه ها :مراکز مدیریت دانش ( نخستین :۱۳۸۷ : همدان ) ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی فلزی
پاول ، پل ، م ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۱۱‬,‭‌پ۲۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی علم اقتصاد( کلیات علم اقتصاد )برای رشته های حقوق ...
همدان دانشکده علوم اقتصادی و نور علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م ۴‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ؛  همدان شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۶۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق همدان ؛  همدان شرکت توزیع نیروی برق همدان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۶۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تشریح مسائل جبر خطی
خیراللهی ، هوشنگ ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌خ۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های آموزش الکترونیکی
کلارک ، آلن ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۴/۸۷‬,‭‌ک۸‌م۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در علوم انسانی و سلامت ( تدوین پایان نامه ، پروپوزال ، طرح تحقیقاتی ، پایان نامه و مقاله علمی )
اشرفی ریزی ، حسن ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۵۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر دیداری سازی اطلاعات
مازا، ریکاردو ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۲‬,‭‌م۷‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
محیط کاری نوین
همدان دانشگاه آزاد اسلامی (همدان )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹۵۵‬,‭‌م۳۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت در برق
همدان فن آوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭‌م۳۳‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دانش و نظام های دانش
گایسلر، الی یزر ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌گ۲د۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک