کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازدی‍ده‍ا
ان‍رژی‌ ت‍ح‍وی‍ل‍ی‌
ب‍اره‍ای‌ س‍اع‍ت‌ ب‍ه‌ س‍اع‍ت‌
خ‍ط ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌ ه‍م‍دان‌
ت‍رازن‍ام‍ه‌ ان‍رژی‌
اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌
گ‍زارش‍ه‍ا
گ‍زارش‌ ح‍ادث‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍اه‍ی‍ان‍ه‌
وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ و م‍ش‍ت‍رک‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ ک‍ش‍ور
پ‍س‍ت‌ ه‍م‍دان‌
ه‍م‍دان‌
 
پدیدآور:
وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ان‍رژی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ب‍اخ‍ت‍ر
س‍ازم‍ان‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. م‍ع‍اون‍ت‌ ان‍رژی‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر طرح‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مربوط به آزمایش تجهیزات آماده حمل و برج نمونه T1H30 خط ۴۰۰ کیلوولت همدان زنجان
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۵۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در برنامه اول توسعه اقتصادی کشور
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای باختر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین الویت پستهای ۴۰۰/۲۳۰/۶۳ کیلوولت همدان و شرق باختران
وزارت نیرو .امور برق ؛  دفتر طرح وبرنامه برق   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۹۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترازنامه انرژی استان همدان سال ۱۳۷۵
وزارت نیرو .معاونت امورانرژی .دفتر برنامه ریزی انرژی ؛  تهران وزارت نیرو. معاونت انرژی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۰۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برسی بار ساعت به ساعت :شرکت برق منطقه ای باختر
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران وزارت نیرو. سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سازمان نقشه برداری کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی .سازمان نقشه برداری کشور ؛  تهران سازمان نقشه برداری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۷۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۶
شرکت برق منطقه ای باختر ؛  [بی جا] برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۵۱/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترازنامه انرژی استان همدان
وزارت نیرو .امور انرژی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۴۱۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت عالیه بر نصب و راه اندازی فاز اول شبکه مخابراتی VHF شرکت برق منطقه ای باختر
مرکز تحقیقات نیرو ؛  [تهران شرکت متن   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حادثه مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۶ ناحیه همدان
شرکت توانیر .دفتر فنی شبکه ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۴]
شماره راهنما: گ‌-۲۹/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حادثه مورخ ۱۳۷۵/۲/۱۶ ناحیه همدان
شرکت توانیر .دفتر فنی شبکه ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشی از آخرین وضعیت پستهای بمباران شده
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۲۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مرحله اول :گزارش آخرین وضعیت پستهای بمباران شده
وزارت نیرو. شرکت توانیر ؛  تهران دفتر فنی شبکه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازدید از نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی همدان ( غرب )
شرکت مهندسین مشاور بهره برداری و بهینه سازی نیرو ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۴]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حوادث سال ۱۳۷۸ شرکتهای برق منطقه ای مازندران ، خراسان و باختر
[تهران توانیر   ، ۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۰/۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشهای دوره ای شرکتهای توزیع نیروی برق ایران سال ۱۳۸۱
[تهران توانیر   ، ۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۱۷/،۸۱-۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشهای ماهیانه انرژی توزیع نشده شرکتهای توزیع نیروی برق سال ۱۳۸۱
[تهران توانیر   ، ۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۱۶/،۸۱-۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشهای انجام شده جهت بهبود بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق ایران سال ۱۳۸۱
[تهران توانیر   ، ۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۱۸/،۸۱-۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشهای انجام شده جهت بهبود بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق ایران سال ۱۳۸۰
توانیر   ، ۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۱۸/،۸۰-۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشهای ماهیانه انرژی توزیع نشده شرکتهای توزیع نیروی برق سال ۱۳۸۰
[تهران توانیر   ، ۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۱۶/،۸۰-۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2