کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ن‍دس‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌
طراح‍ی‌ ب‍رج‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ب‍ادی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ ف‍ض‍ائ‍ی‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ م‍س‍طح‌
ه‍ن‍دس‍ه‌
 
پدیدآور:
ی‍دال‍ل‍ه‌ن‍ی‍ا ق‍ل‍زم‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۵-
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴ - م‌
ل‍ی‍ت‌ ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
ص‍ف‍اری‌ ، ح‍س‍ن‌
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد ا
ی‍دال‍ل‍ه‌ ن‍ی‍ا ق‍ل‍زم‌، م‍ج‍ی‍د
ل‍ی‍ت‌ه‍ول‍د، ل‍وی‍ی‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌، ۱۹۱۴-
اس‍م‍وگ‍وژرف‍س‍ک‍ی‌ ، آ .س‌
ل‍ی‍ت‌ ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ص‍ف‍ار
: دن‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
: پ‍ارت‍ی‍ان‌
پ‍ارت‍ی‍ان‌
پ‍ژوه‍ش‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍ب‌ ای‍ران‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ارت‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیت هولد، لوئی ؛  تهران نشر علوم   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هندسه لباچفسکیی
اسموگوژرفسکی ، آ .س ؛  تهران مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هندسه خمها و رویه ها
تهران مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۵۱‬,‭‌ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل المسایل هندسه فضایی
صفاری ، حسن ؛  تهران شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۵۷‬,‭‌ص۷‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسی تحلیلی
لیت هولد، لویی ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ، ۱۹۱۴- ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
توماس ، جورج برینتن ، ۱۹۱۴ - م ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی برج و ناسل توربین بادی ۲۵ کیلووات ؛T17
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژی های نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۲۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیت هولد، لوئیس ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
محسنیان ، محمدحسین ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۵‌م۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی عام
یدالله نیا قلزم ، مجید ؛  تهران پارتیان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹ر۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی سیلورمن ( عام )همراه با مجموعه سوالات چهارگزینه ای طبقه بندی شده کارشناسی ارشد...
یدالله نیا قلزم ، مجید، ۱۳۵۵- ؛  تهران : دنیای هنر   ، ،۱۳۸۵ -۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸۲۸۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی عام
یدالله نیا قلزم ، مجید، ۱۳۵۵- ؛  تهران : پارتیان   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸۲۸۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی " کتاب عام "
سیلورمن ، ریچارد ا ؛  تهران انتشارات پارتیان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹ر۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک