کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ ال‍ت‍ق‍اطی‌ -- اس‍پ‍ان‍ی‍ا -- ک‍ات‍ال‍ون‍ی‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، اب‍زار و وس‍ائ‍ل‌
ات‍اق‌ ک‍ار
ش‍ک‍س‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ای‍ران‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۴ق‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌snoitaler cilbuP
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍ع‍م‍اری‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ان‍رژی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د --ن‍وآوری‌
ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌ -- ای‍ران‌
رادی‍و
رن‍گ‌ در ت‍زئ‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌
ف‍ن‍گ‌ ش‍وی‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌
ارت‍ب‍اطات‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ دای‍ام‍ون‍د و ب‍ارات‍ا
م‍ع‍م‍اری‌--ف‍ن‍لان‍د--ق‍رن‌۲۰م‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ارول‌س‍وچ‍ک‌
ل‍ه‍ت‍ی‌، ل‍ون‍ا
گ‍ی‍ل‌، م‍ارت‍ا
گ‍ل‍ک‍ار، آب‍ت‍ی‍ن‌
ک‍ان‍ارک‌، ل‍ی‍زا
ف‍ردوس‍ی‌،اب‍وال‍اس‍م‌
اف‍ص‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
گ‍ودک‍ه‌، ورن‍ر
BF
غ‍لام‍ی‌،م‍ه‍رداد
م‍ح‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۲-
رح‍ی‍م‌ خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ک‍ری‍پ‍ا، م‍اری‍اآن‍ت‍ون‍ی‍ت‍ا
خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،- ۵۱۷ ؟ق‌
پ‍ه‍ل‍وان‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
وزوائ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
دای‍ام‍ون‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍ن‍ر
آت‍ل‍ی‍ه‌ ه‍ن‍ر
ن‍ش‍ر ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
چ‍ک‍اد ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر آب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حکمت فردوسی : گلچین از شاهنامه حکیم ابوالاسم فردوسی
فردوسی ،ابوالاسم ؛  تهران آتلیه هنر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۴‬,‭‌ف۴‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی کابل ها
رحیم خانی ، محمد علی ؛  تهران هنر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۳۰۱‬,‭ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نوین الکترونیک ، ارتباطات و برق
گودکه ، ورنر ؛  تهران هنر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۰۴‬,‭‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و ساختمان عناصر الکترونیکی
افصحی ، محمدحسن ؛  هنر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کنترل اتوماتیک ، ماشینهای الکتریکی
وزوائی ، مجید ؛  تهران هنر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭و۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک بزبان ساده
[تهران ] انتشارات هنر   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۶‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان فرستنده رادیو
هنر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۵۰‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رباعیات حکیم عمر خیام
خیام ، عمربن ابراهیم ،- ۵۱۷ ؟ق ؛  تهران آتلیه هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۶۲۵‬,‭‌ی۸۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بودجه ریزی کاربردی در ایران
BF ؛  تهران شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۵۴/۴‬,‭‌ف۴‌ب۹۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرده آخر مدیریت
غلامی ،مهرداد ؛  تهران هنر آبی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۷۶۹‬,‭‌غ۸‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی نوین تولید انرژی الکتریکی و تکنولوژی های نوین مصرف بهینه آب و انرژی در بخش خانگی
پهلوان زاده ، محمدامین ؛  تهران چکاد هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌پ۹‌ت۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیاست های چند کشور در بکارگیری فناوری های نوین در تولید و مصرف انرژی
پهلوان زاده ، محمدامین ؛  تهران چکاد هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشنامه روابط عمومی ایران
محکی ، علی اصغر، ۱۳۴۲- ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌م۲۷‌پ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آنتونی گائودی ۱۸۵۲ - ۱۹۵۶ از طبیعت به معماری
کریپا، ماریاآنتونیتا ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۳۱۳‬,‭‌گ۲‌ک۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فنگ شویی در خانه
کینگ ، کارول سوچک ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۷۹‬,‭‌ف۹‌ک۸۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دفاتر کار خانگی
کانارک ، لیزا ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۹۵/۰۴‬,‭‌ک۲ط۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رنگهای دکوراتیو( پالتهای رنگ در طراحی داخلی )
گیل ، مارتا ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵/۵‬,‭ر۹‌گ۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترکیب های جسورانه در طراحی داخلی
دایاموند، ویلیام ؛  تهران هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۰۰۴/۳‬,‭د۲‌ت۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی کتابخانه
گلکار، آبتین ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹‬,‭‌گ۸ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آلوارآلتو
لهتی ، لونا ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۵۵‬,‭‌ف۹۳‌ل۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2