کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
اوره‍ال‌
پ‍روژه‌ه‍ا
ت‍ل‍م‍ب‍ه‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
م‍وت‍وره‍ای‌ پ‍رس‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ت‍ل‍م‍ب‍ه‌زن‍ی‌
ک‍ل‍ی‍ده‍ا
آب‌
ن‍ک‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ه‍ای‌ آب‍ی‌
ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ -- طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ج‍ن‍اب‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌، ف‍رخ‌
س‍ی‍م‍ون‌، ان‍درو ل‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
راد
ل‍وم‍اک‍س‌، و .ر
وزی‍ن‌ اف‍ض‍ل‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ع‍اب‍دی‍ان‌ ، ک‍اوه‌
ش‍م‍س‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
واس‍ان‍دان‍ی‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
اس‍ت‍وارت‌، اچ‌ .ال‌
ری‍اض‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ت‍ق‍وای‍ی‌، س‍ی‍د م‍س‍ع‍ود
ه‍ن‍رب‍خ‍ش‌، ت‍ی‍م‍ور
پ‍ی‍ن‍چ‍ز،م‍ای‍ک‍ل‌ج‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍زی‍ل‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
ت‍وان‍ی‍ر
[ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌]
۱-۱
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ل‍م‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ی‍زدا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍س‍ت‍و-آم‍وزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مبانی هیدرولیک و اجزای آن
جنابی شریفی ، فرخ ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عملیات آزمایشگاه هیدرولیک Laboratory work in hydraulics
لوماکس ، و .ر ؛  تهران سازمان آب منطقه ای تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ل۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جریانهای با سطح آزاد، هیدرولیک کانالها
مقصودی ، نصرت الله ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم هیدرولیک
سیمون ، اندرو ل ؛  تهران انتشارات جزیل   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌س۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک عمومی
ریاضی ، عبدالله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭ر۹‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک صنعتی
شمسی ، حسن ؛  تهران کلمه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ش۸‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک مقدماتی ؛ کتاب آموزشی
عابدیان ، کاوه ؛  تهران انتشارات فستو-آموزشی   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ع۲‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربرد انواع پمپ ها
استوارت ، اچ .ال ؛  ۳۹۰۹ ۱-۱   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۰۰‬,‭‌ف‍لا۵،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت راجع به بررسی مطالعات انجام یافته توسط کنسرسیوم طرح نکا / موسسه DHI در مورد آبگیر نیروگاه شهید سلیمی ( نکا)
هنربخش ، تیمور ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۴۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هیدرولیک
راد ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۵۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل و نگهداری موتور پرس ریگانتی RIGANTI مدل IR/M 104
وزارت نیرو .توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [توانیر، دفتر فنی ]   ،
شماره راهنما: گ‌-۵۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد کلیدهای ولتاژ بالا خودایستا، ازنوع sf6 ۷۲/۵ و ۱۴۵کیلوولتی
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۲۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات شیرآلات مصرفی صنایع برق
شرکت توانیر . معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۷۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اورهال سیستم هیدرولیک ، والوها، اکچویتورها، و والوهای بای پاس توربین واحد ۴
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی ؛  [بی جا نیروگاه شهید رجائی   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۴۱/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی سیستم های هیدرولیکی و تعمیرات و نگهداری
طاهری ، محمدتقی ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسی های فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۳۱۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل ها و واحدهای برکناری مکمل اجرای دستورالعمل شماره ۱۰ تاسیسات برق
شرکت توانیر .معاونت مالی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۰۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و طراحی ماشین های آبی ( هیدرولیکی )
واساندانی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭و۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی دستگاههای بادی
پینچز،مایکل ج ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۵۰‬,‭‌ک۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تجهیزات مکانیکی در نیروگاه های برق آبی
تقوایی ، سید مسعود ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۸۱‬,‭‌ت۳‌ت۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی ، بهره برداری و نگهداری پمپ های سانتریفیوژ
وزین افضل ، مجتبی ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۰۰‬,‭و۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک