کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍وگ‍از - چ‍ی‍ن‌( ج‍م‍ه‍وری‌ خ‍ل‍ق‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - ان‍ت‍ق‍ال‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
آب‌ - اف‍زای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ - آس‍ی‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اع‍ت‍ی‍اد - ک‍رم‍ان‌( اس‍ت‍ان‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
راه‍س‍ازی‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - ای‍ران‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍او خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
اش‍ت‍غ‍ال‌( ن‍ظری‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌
ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ب‍ررس‍ی‌ ظرف‍ی‍ت‍ه‍ای‌ اج‍رائ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د . ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ف‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌united nation . dept . of technical co- operation for development
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍خ‍ب‍ر، ع‍ب‍اس‌
ی‍ون‍ی‍دو
رف‍ی‍ع‍ی‌، ب‍ه‍روز
ش‍ری‍ف‌، ن‍واز
س‍م‍ی‍ن‍ار ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۶۴)
ک‍رب‍اس‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
پ‍اک‍زاد ، ف‍ری‍ب‍رز
ت‍ودارو ، م‍ای‍ک‍ل‌
طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
ه‍وم‍ن‌ ، م‍ح‍م‍د
س‍ان‍درس‌ ، راب‍رت‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، <م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌>
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
توسعه منطقه ای روشهای نو
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌ت۹‌ع۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای سازمانی برای برنامه ریزی ملی
سازمان ملل متحد . بخش همکاری فنی برای توسعه united nation . dept . of technical co- operation for development ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی - اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌س۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اولویتهای صنعتی در کشورهای در حال توسعه :فرآیند انتخاب اولویتها در برزیل ، هند، جمهوری کره Industrial Priorities in developing countries: the selection process inBrazil, India
یونیدو ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۶۱۱‬,‭‌ی۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستائی ، راهبردهای جایگزین
مخبر، عباس ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه . مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی در جهان سوم
تودارو ، مایکل ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌ت۹‌ت۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ویژگیهای اعتیاد در استان کرمان و بازشناسی عوامل موثر در آن
کرباسی ، عبدالمجید ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۸۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ک۴۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سنجش و گزینش طرحهای سرمایه گذاری
پاکزاد ، فریبرز ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌پ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی : تجربه هایی از آسیا
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۵۵۲‬,‭‌ع۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیوگاز در چین
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۳۵۹‬,‭‌ب۹۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تامین آب روستاها : اقتصادشناسی و سیاست آن در کشورهای در حال توسعه
ساندرس ، رابرت ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۷۰۲‬,‭‌س۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه Management of technology transfer and development /1983
شریف ، نواز ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، <مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات >   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴۳‬,‭‌ش۴‌م۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از قوانین و مقررات شرکتهای دولتی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات اقتصاد اسلامی
هومن ، محمد ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‍ه۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی تحول آموزش عالی در چند کشور انتخاب شده در ایران
رفیعی ، بهروز ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، معاونت امور اجتماعی ، مدیریت آموزش عالی و تحقیقات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۲۲‬,‭ر۷‌ب۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرحها و پروژه های آموزش :فنون تحلیلی .مورد پژوهشی و تمرین
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۶‬,‭ط۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اشتغال و فقر در جهانی پر آشوب
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷۰۱/۵‬,‭‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بررسی وضع موجود ماشین آلات سنگین راهسازی و ساختمانی
ایران .وزارت برنامه و بودجه .دفتر بررسی ظرفیتهای اجرائی ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۶،۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۲۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان :اصول نظری و کاربرد آن
طبیبیان ، محمد ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭ط۲،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی کامپیوتر
قراخانی بهار، اکبر ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۶،۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ق۴،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیهای دومین سمینار تونل سازی ( ۳۰-۲۶آبان ۱۳۶۴)
سمینار تونل سازی ( دومین :۱۳۶۴) ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۸۰۵‬,‭‌س۸،‌م۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2