کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابنامه تونل و تونل سازی
ایران .وزارت برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۸۵۳‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جداول شاخصهای کلی و فصلی بهای پایه مربوط به سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم سال ۱۳۶۳
وزارت برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  وزارت برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۵۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک