کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍راس‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
اف‍ت‌ ول‍ت‍اژ
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌
ف‍ی‍وز
س‍اخ‍ت‌ ج‍رث‍ق‍ی‍ل‌
ب‍ررس‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
گ‍زارش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ خ‍طوط
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍رژی‌
س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ل‍ی‌
طراح‍ی‌ خ‍طوط
ب‍ه‍ره‌ وری‌
اس‍ت‍ان‍دارد
س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
طرح‌ ج‍ام‍ع‌
 
پدیدآور:
س‍خ‍ای‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
رج‍ب‌ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ ای‍ران‌(س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۷۷:ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ .اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر[ (TQM) تی .کیو، ام ]
رجب بیگی ، مجتبی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی ، مرکز اطلاع رسانی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭ر۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و سخنرانیهای سومین کنگره ملی بهره وری ایران : تحلیل بهره وری در کشور۲ و ۳ خرداد ماه ۱۳۷۷
کنگره ملی بهره وری ایران (سومین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
جهاد بهره وری
کمیته بهره وری وزارت جهاد سازندگی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش پیشرفت مطالعات فاز یک طرح ۲۵۶ نیروگاه برق -آبی کوچک
وزارت جهاد سازندگی .معاونت عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان بوشهر
معاونت عمران و صنایع روستایی ، اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی پارامترهای موثر در انتخاب برقگیر
سخایی ، منوچهر ؛  [بی جا] وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قابلیت اطمینان در سیستمهای توزیع
وزارت جهاد سازندگی .سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] وزارت جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ۲۵ ساله توسعه بهینه عرضه انرژی در کشور
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات بهینه سازی مصرف انرژی
وزارت نیرو . معاونت انرژی . دفتر بهینه سازی مصرف انرژی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فیوزها
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران . اداره کل برق وانرژی . دفتر خدمات فنی و مهندسی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات و طراحی خطوط kv ۲۰هوایی بانضمام جدول نصب
جهاد سازندگی استان مازندران . اداره برق روستایی ؛  مازندران وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات و طراحی مکانیکی خطوط توزیع هوایی (kv ۲۰)
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  مازندران وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل احداث شبکه
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح توسعه سیستم های انرژی منطقه ای
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اجمالی از چهارمین سمینار ملی بهره وری ایران
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد نیروی انسانی شبکه های توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و پست مربوطه
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
منحنی های افت ولتاژ برای خطوط انتقال نیرو( با سیم های استاندارد شده )
سلیمی ، بهرام ؛  وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استفاده از کراس آرم ۱/۵ متری در خطوط فشار متوسطkv ۲۰
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی ؛  تهران وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2