کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
واق‍ع‍ه‌ م‍ک‍ه‌، ۱۳۶۶ -- ش‍ع‍ر
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ف‍س‍اد س‍ی‍اس‍ی‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زائ‍ی‌ -- ای‍ران‌
ت‍اری‍خ‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ، ادب‍ی‍ات‌ وق‍ای‍ع‌ پ‍رداز
ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
ح‍س‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۲۸۱ - ۱۳۷۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
وی‍راس‍ت‍اری‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۸-
ش‍ک‍رخ‍واه‌، ی‍ون‍س‌
ه‍ن‍دی‌، چ‍ارل‍ز
ک‍ری‌، ج‍ان‌
آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۲-
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
رج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۳۵-
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸
م‍ک‍ی‌، ه‍ی‍و، ۱۹۵۲ - م‌
رب‍ی‍ع‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ .واح‍د رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ف‍ی‍دی‌، ه‍وش‍م‍ن‍د، ۱۳۴۴-
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ؛ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌؛ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ واطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
متن اصلاح شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توشط شورای بازنگری قانون اساسی
ایران .قوانین و احکام ؛  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و ارتباطات
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭آ۴،‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عصرسنت گریزی :سازمان در قرن بیست و یکم
هندی ، چارلز ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳۵‬,‭‍ه۹،‌ع۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حج خونین :گزیده اشعار سروده شده به مناسبت فاجعه خونین مکه مکرمه و در رثای شهدای گرانقدر حج ۱۳۶۶
بنیاد شهید انقلاب اسلامی .واحد روابط عمومی و بین المللی ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کل انتشارات و تبلیغات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۲/۲‬,‭‌ب۹‌ح۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه انقلاب :وصیت نامه سیاسی - الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، [۱۳۶۸]
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭و۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رساله توضیح المسائل
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه سیاسی امام خمینی از آغاز تا هجرت به پاریس
رجبی ، محمدحسن ، ۱۳۳۵- ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۶‬,‭ر۳ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فریاد برائت .پیام حضرت امام خمینی به حجاج بیت الله الحرام ذیحجه ۱۴۰۷ مرداد۱۳۶۶
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خبر
شکرخواه ، یونس ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۷۵‬,‭‌ش۸‌خ۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ویرایش
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله فارسی
 
 
فرهنگ تحول
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نمایه سازی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌م۳۵‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی کیفری
آخوندی ، محمود، ۱۳۱۲- ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۴۶‬,‭آ۹۳آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پروفسور حسابی :زندگی و آثار در یک نگاه =Hessaby his life and works, at a Glance Professor
تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۶‬,‭‌ح۵‌پ۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زنده باد فساد
ربیعی ، علی ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۰۸۱‬,‭ر۲ز۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ویرایش ؛ شیوه نامه وب
محمدی فر، محمدرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در جامعه ی اطلاعاتی
مکی ، هیو، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی ، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌م۷‌ت۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روابط عمومی برتر( :اصول و نظریه های روابط عمومی )
سفیدی ، هوشمند، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه تحقیقات روابط عمومی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کل تبلیغات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌س۷ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تجربه های ماندگار در گزارش نویسی
کری ، جان ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی ، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۰۹‬,‭‌ق۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2