کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍رژی‌
ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ف‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ف‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
ای‍ران‌. وزارت‌ ن‍ف‍ت‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ف‍ت‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ف‍ت‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
وزارت‌ ن‍ف‍ت‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌(واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ن‍ف‍ت‌)
وزارت‌ ن‍ف‍ت‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع و امکانات : قیمت انرژی ، درآمدهای دولت و تورم
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع و امکانات : تجربه های قیمت گذاری در صرفه جویی وجایگزینی انرژی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۲.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع و امکانات : قیمت انرژی ، مزیتهای نسبی و رشد اقتصادی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۳.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات : الگوی مصرف انرژی ( خانگی ، تجاری ،اداری )
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۴.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات : آگاه سازی و صرفه جویی انرژی ( تجربه های جهانی و استراژدیها)
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۵.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات : آگاهیهای همگانی و مصرف انرژی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۶.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :اگاه سازی ومخاطبان اصلی صرفه جویی انرژی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۷.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :توسعه وانرژی " تجربه های جهانی "
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۸.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :استراتژیهای توسعه وجهت گیری های انرژی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۹.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :صرفه جویی انرژی در طرحریزی شهری ومصالح ساختمانی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۱.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات : قوانین واستانداردهای صرفه جویی انرژی در فعالیتهای اقتصادی
ایران . وزارت نفت ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۲.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ،شناخت موانع و امکانات : صرفه جویی انرژی ،محیط زیست
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی (وابسته به وزارت نفت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۳.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :قوانین واستاندارد های صرفه جویی انرژی " تجربه های جهانی "
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۴.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :صرفه جویی انرژی وسازمانهای دولتی " قوانین وسازماندهی "
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۵.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :پتانسیلهای جایگزینی حاملهای انرژی در تجربه های جهانی وجنبه های فنی اقتصادی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۶.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :جمع بندی ونتایج مطالعات شناخت موانع تولید ومصرف بهینه انرژی کشور
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۷.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :خلاصه مطالعات شناخت موانع تولید ومصرف بهینه انرژی کشور
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۸.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری و کاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :تاسیسات ودستگاههای تولید کننده ومصرف کننده انرژی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۹.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :امار وتحقیقاتوصرفه جویی انرژی
ایران .وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۲۰.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طرح بهره گیری وکاربرد انرژی فاز مقدماتی ، شناخت موانع وامکانات :ذخایر انرژی وبهره برداری بهینه
ایران .وزارت نفت ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی ؛  تهران وزارت نفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۹ط۴،۱۰.‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2