کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ره‌ه‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ طرح‌ GE ف‍ری‍م‌ ۵
ب‍ی‍م‍ه‌ه‍ای‌ آت‍ش‌ س‍وزی‌
ب‍رآورد ب‍ار
BOFخ‍ری‍د ک‍الا
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
اج‍اره‌
ب‍رق‌ -ت‍اری‍خ‌
ص‍ادرات‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ آب‍ی‌
گ‍ال‍وان‍ی‍زاس‍ی‍ون‌
ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ب‍ان‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
اروپ‍ا
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍ص‍طف‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌ت‍ه‍ران‍ی‌، لادن‌
ج‍وادی‌، ح‍م‍ی‍د
ص‍ف‍ری‌ ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ک‍اوه‌، ای‍رج‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ک‍ش‍ور( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۴ : ت‍ب‍ری‍ز)
ج‍ع‍ف‍ری‌، اح‍م‍د
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ع‍ل‍ی‌
س‍رف‍راز ، م‍س‍ع‍ود
پ‍اک‌ ن‍ژاد، س‍وداب‍ه‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو.ام‍ور ب‍رق‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍او م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ام‍ور ب‍رق‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ام‍ور ب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌
ام‍ور ب‍رق‌. وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو- ام‍ور ب‍رق‌- دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍رق‌
ام‍ور ب‍رق‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه برق در تهران
سرفراز ، مسعود ؛  تهران امور برق وزارت نیرو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۰۷‬,‭‌س۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات الکتریکی کابلهای فشار قوی
کیانی ، عبدالرحیم ؛  تهران وزارت نیرو، امور برق ، دفتر برنامه ریزی برق   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۳۰۱‬,‭‌ک۹،‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین سمینار نظام اطلاعات مدیریت ، تبریز۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴
سمینار نظام اطلاعات مدیریت صنعت برق کشور( چهارمین :۱۳۷۴ : تبریز) ؛  امور برق وزارت نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸‬,‭‌س۸،‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نحوه کارکرد و بهره برداری از نیروگاه آبی کلان
صفری شبستری ، حسن ؛  وزارت نیرو، امور برق   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تیپ قرارداد فوب ( متن فارسی و انگلیسی )
وزارت نیرو .امور برق .دفتر فنی برق ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . دفتر فنی برق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۶۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پتانسیل های برق آبی ایران
کاوه ، ایرج ؛  تهران امور برق وزارت نیرو   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۷۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات اولیه توسعه و احداث نیروگاههای برق آبی کوچک در ایران
بختیاری علی ؛  تهران امور برق . وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت برق ( طی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران )
وزارت نیرو .امور برق ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۷۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گالوانیزه گرم
نیکوکار، مصطفی ؛  تهران وزارت نیرو- امور برق - دفتر فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۷۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش استجاره اموال غیر منقول :قوانین و مقررات ، دستورالعمل اجرایی
وزارت نیرو .امور برق . معاونت بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیمه آتش سوزی - قوانین و مقررات - روش اجرایی
جوادی ، حمید ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صدور خدمات فنی و مهندسی
وزارت نیرو .معاونت بازرگانی .دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . معاونت بازرگانی   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: گ‌-۹۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تامین مالی قوانین و مقررات ، دستور العمل اجرایی (Project Financing)
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی .دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو.امور برق . معاونت بازرگانی . دفتر سیستمهاو مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اتحادیه پولی اروپا آشنایی با پول واحد اروپا( یورو )=European Monetary union
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی . دفترسیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو . امور برق . معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۲۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
معرفی برخی از موسسات بانکی بین الملل
وزارت نیرو .امور برق .معاونت بازرگانی و بررسیهای اقتصادی .دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تولید پره توربین گازی طرح GE فریم ۵ به روش انجماد جهت دار
تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ت‌-۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار تفصیلی صنعت برق ایران سال ۱۳۷۴
وزارت نیرو .معاونت منابع اطلاعات مدیریت ؛  تهران وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای مازندران تا سال ۱۳۸۸
هاشمی تهرانی ، لادن ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای تهران تا سال ۱۳۸۸
پاک نژاد، سودابه ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان تا سال ۱۳۸۸
جعفری ، احمد ؛  [تهران ] وزارت نیرو، امور برق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳/۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4