کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و ن‍ی‍روی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ا
طرح‌ ک‍رخ‍ه‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و ن‍ی‍روی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سد مخزنی و نیروگاه آبی کرخه
تهران وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مستندسازی طرح کرخه
تهران وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۵۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک